Skip to main content

Contoh Soal PAS Fikih Kelas 8 MTS Semester 1 Th 2023/2024 Online

Contoh Soal PAS Fikih Kelas 8 MTS Semester 1 Th 2023/2024 Online
Centralpendidikan.com - Dalam beberapa hari kedepan siswa madrasah akan mengadakan ujian Penialian Akhir Semester ganjil tahun pelajaran 2023/2024. Demi memberikan gambaran soalnya, kami akan membagikan artikel Latihan Soal PAS Fikih Kelas 8 Semester 1 dalam format online dan offline, berbentuk PDF yang bisa diunduh secara gratis.

Fikih atau fiqih merupakan mata pelajaran yang mempelajari berbagai hukum islam. Mendapatkan nilai bagus di mapel tersebut sangat dianjurkan untuk siswa yang bersekolah di madrasah tsanawiyah (MTS). 

Selanjutnya, Jumlah keseluruhan soal adalah 50 butir pilihan ganda dengan kunci jawaban lengkap untuk pengerjakan try out online. .

Contoh Soal PAS Fikih Kelas 8 MTS Semester 1 Th 2023/2024 Online

Contoh Soal PAS Fikih Kelas 8 MTS Semester 1

Dikarenakan "Soal PAS Fikih kelas 8 MTs semester 1" ini central pendidikan ambil dari arsip ujian Penilaian Akhir Semester ganjil daring tahun sebelumnya. Maka dari itu bisa dipastikan materi yang akan diujikan 70% lebih sama dengan yang diujikan pada tahun ini. Asalkan tetap memperhatikan kisi - kisi dari kurikulum 2013 revis.

File PDF + Jawaban berada dibawah try out online

Selamat mengerjakan..

1. Puasa yang dilakukan karena melanggar suatu aturan yang telah ditentukan Allah disebut ….
a. Ramadhan
b. Kifarat
c. Nadzar
d. Arafah
Jawaban : B

2. Contoh ibadah mahdah adalah
a. menyumbang bencana alam
b. sholat
c. shodaqoh
d. membantu orang lain
Jawaban : B

3. Amin sedang melaksanakan śalat berjama’ah di masjid.
Pada rakaat kedua Amin mendengarkan bacaan ayat sajdah yang dibaca oleh imamnya. Setelah ayat sajdah selesai dibacakan Amin melakukan sujud....
a. sahwi
b. Tilawah
c. syukur
d. sajdah
Jawaban : B

4. Apakah hikmat berzakat kepada masyarakat?
a. Mendapat pahala
b. Rezeki berkurang
c. Mendapat ketenanagn hati
d. Merapatkan jurang perbezaan antara kaya dan miskin
Jawaban : D

5. Bagi perempuan haid, harus mengganti puasa ramadhan yang ditinggalkan. Puasa ini disebut puasa….
a. Kifarat
b. Asyura
c. Qadha
d. Nadzar
Jawaban : C

6. Ibadah dibedakan menjadi dua, yaitu ibadah mahdlah dan ibadah ghairu mahdlah. Ibadah ghairu mahdlah pelaksanaan....
a. Terikat dengan tempat dan waktu
b. Tidak bebas tapi harus sama
c. Tidak terikat dengan orang lain
d. Tidak terikat dengan batasan waktu dan tempat
Jawaban : D

7. “Makanlah dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benah putih dan benang hitam, yaitu …. (QS. 2:187)
a. sidiq
b. siang
c. petang
d. fajar
Jawaban : D

8. Dengan berpuasa akan dapat mengendalikan ….
a. orang lain
b. hawa nafsu
c. harapan
d. diri sendiri
Jawaban : B

9. Sesuatu yang harus dikerjakan dalam mulai suatu pekerjaan di namakan ?
a. Rukun
b. Syarat
c. Sah
d. Shunah
Jawaban : A

10. Gambar disamping termasuk rukun Islam ke......

a. 1
b. 3
c. 4
d. 2
Jawaban : B

11. Mengeluarkan sebagian harta yang telah mencapai nishab dan haul disebut ....
a. shadaqah
b. infaq
c. zakat maal
d. zakat trah
Jawaban : C

12. Orang yang tidak mampu memenuhi nadzar, maka wajib baginya berpuasa ….
a. Qadha
b. Kifarat
c. Syawal
d. Nadzar
Jawaban : B

13. Zahra pernah mengucapkan apabila ia mendapatkan juara 1 provinsi akan berpuasa selama 3 hari. Puasa yang dilakukan Zahra disebut ….
a. Arafah
b. Nadzar
c. Qadha
d. Kifarat
Jawaban : B

14. Orang yang bertanggung jawab untuk membayar zakat trah dalam satu keluarga ...
a. Orang Dewas
b. Kakek
c. Kepala Keluarga
d. Nenek
Jawaban : C

15. Niat puasa sunnah boleh dilakukan pada siang hari, asalkan ….
a. belum makan dan hanya minum sedikit
b. mampu melaksanakan hingga petang
c. belum melakukan hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar
d. tidak bertentangan dengan anjuran dokter
Jawaban : C

16. Masalah zakat dibicarakan dalam bidang…
a. Muamalah
b. Ibadah
c. Akidah
d. Akhlak
Jawaban : B

17. Rukun puasa ditunjukkan nomor ….
a. 3, 4
b. 3, 5
c. 1, 2
d. 5, 8
Jawaban : B

18. Apakah hikmah pensyariatan zakat terhadap pemberi?
a. Meningkatkan keyakinan mualaf terhadap Islam.
b. Mendapat keberkatan daripada Allah SWT
c. Mendapat kecemerlangan hidup didunia dan diakhirat.
d. Meningkatkan syiar Islam.
Jawaban : B

19. sujud sebagai rasa syukur karena mendapat kebahagiaan dan terhindar dari masalah di sebut ....
a. sujud sahwi
b. sujud syukur
c. sujud sholat
d. sujud tilawah
Jawaban : B

20. Puasa Arafah dalam setahun dilaksanakan selama … hari.
a. 3
b. 1
c. 5
d. 7
Jawaban : B

21. Apakah maksud Zakat Saham?
a. Syarikat yang kaya da lumayan
b. Wang yang dilaburkan dalam syarikat atau perniagaan.
c. Harta yang mempunyai potensi untuk berkembang.
d. Hasil daripada saham yang dilabur pada syarikat.
Jawaban : B

22. Berdasarkan QS. Al Baqarah: 183, tujuan orang beriman diwajibkan berpuasa adalah ….
a. bertaqwa
b. menjadi orang shaleh
c. solidaritas sesama
d. berlatih ikhlas
Jawaban : A

23. Berikut ini yang bukan penyebab batalnya puasa seseorang adalah ….
a. makan dengan sengaja
b. keluar darah
c. muntah dibuat-buat
d. gila
Jawaban : B

24. Di salah satu wilayah terjadi musibah banjir. Kebetulan salah seorang saudara Bu Anita tinggal di wilayah tersebut. Dia mendapat kabar bahwa saudaranya selamat dari musibah tersebut. Bu Anita kemudian melakukan sujud....
a. sahwi
b. tilawah
c. rukun
d. syukur
Jawaban : D

25. Waktu yang diharamkan berpuasa di antaranya adalah ….
a. 12 Dzulqoidah
b. 12 Dzulhijjah
c. 9 Syawal
d. 9 Dzulhijjah
Jawaban : B

26. Perintah untuk melaksanakan puasa wajib bagi umat Islam di bulan Ramadan terdapat dalam Q.S. al-Baqārah ayat ....
a. 187
b. 173
c. 183
d. 188
Jawaban : C

27. Di salah satu wilayah terjadi musibah banjir. Kebetulan salah seorang saudara Bu Anita tinggal di wilayah tersebut. Dia mendapat kabar bahwa saudaranya selamat dari musibah tersebut. Bu Anita kemudian melakukan sujud....
a. syukur
b. tilawah
c. sahwi
d. rukun
Jawaban : A

28. Segala sesuatu yang harus ada ketika seseorang melaksanakan zakat disebut dengan?
a. Syarat wajib zakat
b. Rukun zakat
c. Syarat sah zakat
d. Syarat rukun zakat
Jawaban : A

29. Syarat wajib puasa ditunjukkan nomor ...
a. 1, 4, 5
b. 2, 3, 6
c. 1, 3, 8
d. 1, 2, 4
Jawaban : A

30. Di antara jenis harta berikut ini, yang tidak wajib dikeluarkan zakatnya adalah ....

Jawaban : A

31. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa mulai dari … hingga ….
a. terbit fajar, malam hari
b. pagi hari, sore hari
c. setelah shubuh, maghrib
d. terbit fajar, terbenam matahari
Jawaban : D

32. Hasim sedang mengerjakan śalat, tiba-tiba teringat bahwa bilangan rakaat yang dikerjakannya lebih, sebaiknya Hasim melaksanakan sujud sahwi....
a. sebelum takbir
b. setelah takbir
c. setelah salam
d. sebelum salam
Jawaban : D

33. Zakat ada 2 macam yaitu ....
a. trah dan maal
b. trah dan infaq
c. maal dan infaq
d. maal dan shadaqah
Jawaban : A

34. Keluarga Haji Sulaiman sebanyak 11 orang. Zakat trah yang harus dikeluarkan sebanyak.....
a. 33 liter beras
b. 37,5 kg beras
c. 11 kg beras
d. 27,5 liter beras
Jawaban : D

35. Dalam Islam jiwa sanggup dibersihkan dengan...
a. Zakat trah
b. Pajak penghasilan
c. Zakat mal
d. Pajak pemerintah
Jawaban : A

36. Perhatikan peryataan berikut:
1) Puasa nazar
2) Puasa kifarat
3) Puasa Senin Kamis
4) Puasa Ramadan
5) Puasa Syawal

Yang termasuk macam-macam puasa wajib adalah....
a. 3, 4 dan 5
b. 1, 2 dan 3
c. 1, 2 dan 4
d. 2, 3 dan 4
Jawaban : C

37. Zakat merupakan ketentuan Allah yang berhubungan dengan....
a. Rohani
b. Jasmani
c. Harta benda
d. Jiwa
Jawaban : C

38. Hukum melakukan sujud tilawah yaitu....
a. jaiz
b. wajib
c. fardu kifayah
d. sunah
Jawaban : C

39. Hukum melakukan sujud tilawah yaitu....
a. sunah
b. wajib
c. jaiz
d. fardu kifayah
Jawaban : D

40. Berikut adalah ketentuan sujud syukur kecuali....
a. harus menghadap kiblat
b. tidak harus bersih dari hadas dan najis
c. dilakukan di luar śalat
d. dilakukan seorang diri
Jawaban : B

41. Puasa syawal bisa dilaksanakan dengan 2 cara, salah satunya adalah ….
a. sebelum shalat idul tri
b. selang seling dengan bulan ramadhan
c. selang seling setelah 1 syawal hingga akhir syawal
d. sesudah shalat idul adha
Jawaban : C

42. Salah satu pengertian zakat menurut Bahasa adalah
a. Menyisihkan Harta
b. Menambah
c. Mensucikan
d. Menukarkan
Jawaban : C

43. Sebelum melaksanakan puasa ramadhan, kita disunnahkan untuk sahur. Waktu yang paling baik untuk sahur adalah ….
a. mendekati fajar/shubuh
b. sebelum ashar
c. sesudah fajar/shubuh
d. matahari setinggi tombak
Jawaban : A

44. Salah satu pengertian zakat menurut bahasa adalah ....
a. Menyisihkan Harta
b. Mensucikan
c. Menukarkan
d. Menumbuhkan
Jawaban : B

45. Puasa Ramadhan wajib dikerjakan setiap muslim. Bagi orang tua yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, boleh berbuka berpuasa, namun harus ….
a. berpuasa setengah hari
b. mengganti di hari lain
c. membayar dyah
d. membayar denda
Jawaban : C

46. Perhatikan pernyataan berikut :1) Lupa kelebihan rakaat śalat2) Mendapatkan nikmat yang luar biasa3) Mendengarkan ayat-ayat sajdah4) Lupa tidak melaksanakan salah satu dari rukun śalat5) Lupa kekurangan jumlah rakaat śalat6) Terhindar dari musibahPernyataan yang merupakan penyebab untuk melaksanakan sujud sahwi adalah....
a. 4, 5 dan 6
b. 1, 2 dan 3
c. 2, 3 dan 4
d. 1, 4 dan 5
Jawaban : D

47. Apakah hukum berzakat?
a. Wajib
b. Harus
c. Sunat Muakad
d. Haram
Jawaban : A

48. Waktu yang wajib mengeluarkan zakat trah adalah...
a. Sesudah shalat Idul Fitri
b. Mulai awal hingga tamat Ramadhan
c. Sesudah shalat subuh hingga shalat Idul Fitri
d. Sejak terbenam matahari pada penghabisan bulan Ramadhan
Jawaban : B

49. Apakah maksud zakat?
a. Menyedekahkan harta ke jalan yang benar.
b. Subur, suci, berkat dan berkembang.
c. Harta, emas, pertanian, penternakan.
d. Zakat Fitrah dan Zakat Harta
Jawaban : B

50. Puasa sunnah yang dilakukan selama 6 hari dan hanya di 1 bulan tertentu adalah puasa ….
a. Asyura
b. Kifarat
c. Syawal
d. Arafah
Jawaban : C

  • PAS Fikih Kelas 8 MTs + Jawaban : DOWNLOAD
Diharapkan Contoh Soal PAS Fikih Kelas 8 MTS Semester 1 Th 2023/2024 Online bermanfaat untuk tenaga didik dan siswa madrasah sekalian.
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.