Skip to main content

Contoh Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP 2022 Semester 1 (Ganjil)

Contoh Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP 2022 Semester 1 (Ganjil)
Centralpendidikan.com. Berikut ini adalah Contoh Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP Semester 1 (Ganjil). DIbagikan kepada adik - adik jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama sederajat agar dapat dipergunakan sebagai pembelajaran menjelang hari pelaksanaan ujian di bulan September 2022.

Penilaian Tengah Semester (UTS / PTS) di mata pelajaran Bahasa Jawa Kelas 8 Semester 1 digunakan untuk evaluasi terhadap capaian belajar siswa berdasarkan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI KD) Kurikulum 2013 Revisi.

Berjumlah sebanyak 40 butir lebih yang kami bagikan secara online dan offline, dalam bentuk format dokumen pdf. Terdiri dari dua paket lembar soal PTS Bahasa Jawa Kelas 8 Semester 1 yang berasal dari sumber daring dan bisa diunduh serta dipergunakan secara gratis.

Contoh Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP 2022 Semester 1 (Ganjil)

Contoh Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP 2022 Semester 1 (Ganjil)

Selanjutnya, bagi bapak/ibu guru yang ingin menggunakan lembar ujian ini sebagai referensi dalam menyusun naskah asli, dianjurkan menyesuaikannya sesuai kisi - kisi dan materi PTS Bahasa Jawa Kelas 7 Semester 1.

Selamat mengerjakan.

#Note : Lampiran file PDF di bawah artikel.

1. Carita kang nyaritake asal-usul dumadine papan panggonan diarani....
a. Fabel
b. Legendha
c. Mite
d. Sage

2. Ing ngisor iki kang kalebu tuladhane cerita legendha yaiku.…
a. Asal Usule Rawa Pening
b. Malin Kundang
c. Nyi Roro Kidul
d. Timun Mas

3. Carita legendha Tangkuban Perahu asale saka…
a. Jawa Tengah
b. Jawa Barat
c. Yogyakarta
d. Sumatra

4. Perangan kang menehi gambaran papan kedadeyan crita diarani latar….
a. wektu
b. swasana
c. kahanan
d. panggonan

5. Perangan kang menehi ngerti urut-urutane kedadeyan sing ana ing crita diarani….
a. tema
b. alur
c. paraga
d. latar

6. Gagasan utawa pikiran kang dadi dasare carita diarani....
a. Tema
b. Alur
c. Setting/ Latar
d. Penokohan

7. Gatekna pethikan cerita Legendha ing ngisor iki! Irah-irahan saka carita Legendha ing dhuwur yaiku....
Legendha Desa Lahar
Jeneng desa Laharkawiwitan saka jebluge Gunung Muria. Awit gedhene daya jebluge lahar, kurang luwih ping 500 saka daya ledhaku bom atom Sekutuku ing kutha Hirosima. Mula iku nyebabaku yutan meter kubik magma cair kecampur pasir mabur adoh ing angkasa. Cipratan magma kang suhune ewon derajat celcius iku tiba ing salah sijine panggonan. Wong - wong sekti ing panggonan mau banjur gawe pager ghaib kanggo ngurung lahar panas mau supaya ora mliber tekan endi-endi. Sawise pirang taun, lahar mau adhem lan dadi watu kepara dadi lemah, banjur dipanggoni anak putu ing daerah mau kanthi menehi jeneng Desa Lahar.
a. Legendha Gunung Muria
b. Legendha Desa Lahar
c. Legendha bom Hirosima
d. Legendha ledakan bom Sekutu

8. Kanggo ngurung lahar panas supaya ora mliber banjur wong-wong sakti pada nggawe....
a. Benteng
b. Paguyuban
c. Pager ghaib
d. Pundhen kobar

9. Tembang Macapat cacahe ana…
a. 8
b. 9
c. 10
d. 11

10. Kang ora kalebu paugerane Tembang Macapat yaiku….
a. guru gatra
b. guru lagu
c. guru wilangan
d. guru tembang

11. Tibaning swara ing pungkasane gatra yaiku…
a. guru sastra
b. guru lumaksita
c. guru wilangan
d. guru lagu

12. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i paugeran tembang kang mangkono diarani guru….
a. gatra lan guru lagu
b. lagu lan guru garta
c. sastra lan guru swara
d. lagu lan guru wilangan

13. Cacahe gatra/larik saben sapada diarani….
a. guru gatra
b. guru lagu
c. guru wilangan
d. guru sastra

14. 12, 7, 6, 8, 5, 7 paugeran kuwi ing Tembang Macapat diarani…
a. guru gatra
b. guru lagu
c. guru wilangan
d. guru sastra

15. Serat Wulangreh kaanggit dening….
a. Sri Susuhunan Pakubuwana IV
b. Pakubuwana IX
c. Sunan Kalijaga
d. Pakubuwana II

16. Serat Wulangreh wujud kumpulan tembang kang isine…
a. Kasimpulan
b. Panutan
c. Anjuran
d. Pitutur/piwulang

17. Ing ngisor iki kang kalebu pupuh ing Serat Wulangreh, kejaba…
a. Durma
b. Mijil
c. Citramengeng
d. Duduk Wuluh

18. Tembang Tengahan kang ana ing Serat Wulangreh, yaiku…
a. Mintajiwa
b. Asmaradana
c. Pangkur
d. Wirangrong

19. Sekar Gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula-tula katali
Kadaluarsa katutuh
Kapatuh pan dadi awon

Guru wilangan lang guru lagune tembang Gambuh gatra kaping telu yaiku…
a. 10i
b. 10a
c. 12a
d. 12i

20. Aja nganti kebanjur
Barang polah ingkang nora jujur
Yen kenbanjur sayekti kojur tan becik
Becik ngupayaa iku
Pitutur ingkang sayektos

Tembang Gambuh ing dhuwur gatrane ana….
a. wolu
b. gangsal
c. enem
d. sekawan

21. Aja nganti kebanjur
Barang polah ingkang nora jujur
Yen kenbanjur sayekti kojur tan becik
Becik ngupayaa iku
Pitutur ingkang sayektos

Guru lagu lan guru wilangan Sekar Gambuh sing bener yaiku…
a. 7u, 10u, 12i, 8u, 8o
b. 6u, 8u, 10i, 7u, 8o
c. 7u, 12u, 10i, 6u, 8o
d. 6u, 7u, 12i, 8u, 8o

22. “Sekar gambuh ping catur”Jumlah wanda ing larik kasebut yaiku....
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

23. Isine tembang Gambuh yaiku…
a. Goroh kuwi tumindak kang becik
b. Aja kulina tumindak ora jujur
c. Aja nyedhaki womg sing jujur
d. Ngupadi kabecikan kuwi ora apik

24. “Kadaluarsa katutuh”Ukara kasebut yen ditulis nganggo Aksara Jawa yaiku…

25. Aksara Jawa ing ngisor iki yen ditulis latin…
a. Krateg Salareja
b. Kreteg Selorejo
c. Kreteg Selareja
d. Krateg soloreja
  • Download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 8 Semester 1 (Utama), UNDUH
  • Download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 8 Semester 1 (Kunci Jawaban), UNDUH
Terima kasih sudah berkunjung di artikel Contoh Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 8 SMP 2022 Semester 1 (Ganjil). Semoga bermanfaat.
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.