Skip to main content

Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Th 2023 ONLINE

Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Th 2023 ONLINE
Centralpendidikan.com - Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Tahun 2021/2023 format online dan pdf dapat digunakan tenaga pengajar untuk mempersiapkan lembar ujian Penilaian Akhir Tahun di mata pelajaran Bahasa Jawa tersebut.

Materi Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Tahun 2023 mengacu pada Kisi Kisi dari masing - masing guru pelajar yang telah diselaraskan dengan KI dan KD Nasional (K13 atau pun KTSP). Cocokkan sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan masing - masing.

Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah sebuah kegiatan yang diadakan oleh Sekolah sebagai wahana mengukur capaian kompetensi di kalangan siswa, sesuai mapel (Bahasa Jawa) kelas 5 sd. Sudah diadakan dan dirubah istilah pergantian kurikulum 2013 revisi. Selanjutnya, fungsinya utamanya masih tetap sama yaitu sebagai penentu kenaikan kelas.

Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Th 2023 ONLINE

Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Th 2023 ONLINE

Bahasa Jawa Kelas 5 berbeda dengan mata pelajaran tematik lainnya. Soal dibuat berdasarkan (KD dari Tema terkait) Kurtilas yang dipelajari oleh siswa Kelas 5 SD. 

Selanjutnya, Central Pendidikan membagikan Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 SD dan Kunci Jawaban berjumlah sesuai kebutuhan latihan maupun penyusunan seperti yang kami ulas di bagian atas.

Selamat mengerjakan
(Full PDF dan Kunci Jawaban di akhir artikel)

#Gambaran


I. Wenehana tanda ping (X) ing aksara a, b, c utawa d yang kang dadi jawaban benar !

Kanggo nomer 1-5
Sekar Pangkur kang winarna
Lelabuhan kang kanggo wong aurip
Ala lan becik punika
Prayoga kawruhana
Adat waton puniku dipun kadulu
Miwah ingkang tata krama
Den kaesthi siyang ratri

1. Tembung sekar tegese ....
a. nyekar
b. tembang
c. macapat
d. pangkur

2. Tembang ing dhuwur ngemu pitutur supaya wong kuwi padha mangerteni ….
a. ala lan becik
b. kasenengan
c . kamurkan
d. kasusahan

3. Tembang Pangkur ing dhuwur ana....gatra
a. 5
b. 6
c. 7
d. 8

4. Tembang macapat ing dhuwur arane ....
a.Mijil
b. Pocung
c. Pangkur
d. Gambuh

5. Tegese tembung ratri ana tembang ing dhuwur yaiku ....
a. awan
b. bengi
c. sore
d. jenenge bocah

kannge nomer 6-10
Reroncene Adang Tani
Kaanggit dening Trie Sutajaya
Ijo royo-royo
Gumelar sak ngisore langit biru
Angin tumiyup
Dolanan godhong pari
Kadang tani padha mesem
nyawang parine wis kuning
Ati ayem tentrem
Pari kuning
Minangka reroncene urip
Tembe mburi

6. Sing nulis geguritan ing dhuwur yaiku ….
a. Pak tani
b. Kadang tani
c. Sedulur kampung
d. Trie Elang Sutajaya

7. Isine gegurutan ing dhuwur yaiku pak tani seneng atine amarga
a. ora panen
b. nandur pari
c. arep panen
d. panen gedhe

8. Tegese tembung mesem ana ing geguritan mau yaiku....
a. ngguyu seneng
b. arep panen
c. rasa lara
d. ati ayem

9. Kepriye atine kadang tani nalika nyawang sawahe ?
a. ing tembe mburi
b. atine ayem
c. kepingin ngguyu
d. kepingin lunga

10. Geguritan ana dhuwur ana ... gatra.
a. 10
b.11
c.12
d.13

teks wacan kanggo no 11-16

Sendhang Sani
Sunan Kalijaga lan Ki Rangga sarta para santrine pada nuju padepokan Sunan Muria. Nadyan papan dununge adoh, Sunan Kalijaga kaya-kaya ora duwe kesel babar blas. “Kaya wis tekan kadipaten Pati Pesantenan, sedela meneh tekan padepokan Muria,” ngendikane Sunan Kalijaga marang murid-murid.
Nalika wanci sembahyang dhuhur, Sunan Kalijaga ngajak leren ing sak ngisore wit gedhe, banjur dhawuh marang Ki Rangga supaya golek banyu kanggo wudhu. Ki Rangga lan kancane padha bingung amarga ing papan kono garing ora ana banyune.
Karakit saka Buku Rakyat dari Pati (yudono KS dan Mulyono)

11. Cerita ing dhuwur kelebu ....
a. dongeng
b. legenda
c. cerbung
d. cernak

12. Panggonan sing garing kuwi panggonan ....
a. ora ana banyune
b. akeh banyune
c. ana sendange
d. akeh lebune

13. Sendhang Sani ana ing wewengkon tlatah....
a. Pati
b. Kudus
c. Demak
d. Pesantren

14. Sunan kalijaga lan pandhereke ngaso ana....
a. sapinggire sendhang
b. ngisor wit gedhe
c. Sendhang Sani
d. pinggir desa

15. Ki Rangga lan kancane padha bingung amarga garing ora ana ….
a. banyu
b. watu
c. geni
d. angin

16. Tembung nadyan ana ing wacan tegese....
a. ora gelem
b. nanging
c. supaya
d. dadi

17. Kegiyatan maca naskah/teks kanthi tujuan nemokake kesalahan diarani ....
a. ngringkes
b. maca
c. nyunting
d. nulis carita

18. Panulisan tembung ana ukara kudu bener, ngaggo aksara kapital utawa aksara cilik. Punika cara penulisan nganggo ....
a. isi ringkesan
b. tanda wacan
c. ukara
d. ejaan kang bener

19. Nalika kanca carita ana ngarep kelas kanca liane kudu menehi....
a. ngece
b. suara
c. hadiah
d. saran

20. Kewan kuwi arep kanggo memetri desa(...), tandha wacan kang trep ing njero kurung yaiku ….
a. koma
b. titik loro
c. titik koma
d. titik

Teks kanggo nomer 21-29.

Nalika semana, kasultanan Demak dipimpin pangeran Made Pandan, duwe putra arane Pangeran Pandan Arang. Sawijing dini pangeran, putra, lan abdine lelana tekan alas banjur bukak alas kanggo nandur lan pomahan. Durung ngrasakake hasile, Pangeran seda ninggal weling “Ngger anakku. Olahen papan iki kanthi temen. Aja pisan-pisan ditinggalake amarga mengkone dadi panggonan kang reja.”
Sawijining dina pangeran Pandan Arang ngendika “Rakyatku lemah subur nanging ana wit asem kang thukule arang-arang banjur papan iki tak jenengi semarang,saka tembung asem kang arang-arang”

21.Irah-irahan kang trep yaiku ....
a. Semarang
b. Kutha Semarang
c. Artine Semarang
d. Asal Usul Semarang

22. Tembung reja ing cerita dhuwur tegese ….
a. seda
b. subur
c. tentrem
d. ijo royo-royo

23. Paraga ana cerita ing dhuwur ....
a. Pangeran Made Ppandan
b. Pangeran Pandan Arang
c. Rakyate
d. Pangeran Made Pandan, Pangeran Pandan Aran, Rakyate

24. Pangeran Made Pandan seda ana ing ....
a. pomahan ing alas
b. desa Pandanaran
c. kesultanan Demak
d. alas kang gedhe

25. Watake Pangeran Pandan Arang manut carita kuwi yaiku ....
a. manut marang wong tuwa
b. welas asih marang abdine
c. seneng nglawan bapake
d. sakti mandraguna

II. Ceceg-ceceg ing ngisor iki isinana kanthi jawaban kang bener !
36. Sekar Pangkur kang winarna, guru lagune yaiku ....
37. Miwah ingkang tata krama guru wilangane cacahe ana ….
38. Geguritan kuwi kelebu karangan arupa ....
39. Ora ngurangi lan ora nambahi tembung lan ukara ing sakjroning karangan asline diarani ....
40. Ngematake pocapan, lisan, lan penghayatan iku menawa . . . . geguritan
41. ps/ yen ditulis latin yaiku . . . .
42. Carita sing gambarake dumadine papan lan panggonan kelebu....
43. Baju biru yen ditulis nganggo aksara jawa yaiku . . . .
44. Tulisen sandangan pangkon . . . .
45. Pacelathon iku padha karo . . .

III. Wangsulana pitakon – pitakon ing ngisor iki kanthi patitis !
46. Tulisen guru wilangan lan guru lagune tembang Pangkur !
47. Gawea geguritan bab sawah 3 ukara wae !
48. “Pardi tuku wayang”, tulisen nganggo aksara Jawa !
49. Apa tegese “Sapa nandur bakal ngundhuh” ?
50. Gawea ukara nganggo tembung ing ngisor iki!
a. Resik b. Sregep

Nomor Lainnya dan Kunci Jawaban di lampiran berikut ini.
  • Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 SD v1, UNDUH
  • Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 SD v2, UNDUH
Demikian artikel tentang Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 5 Semester 2 Th 2023 ONLINE. Semoga bermanfaat..
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.