Skip to main content

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 Tahun 2022/2023 Semester 2

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 Tahun 2022/2023 Semester 2
Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 Terbaru Tahun 2022/2023 dapat bapak/ibu guru pengajar download secara gratis. Guna persiapan Penilaian Akhir Tahun yang dimulai mulai bulan juni semua mapel salah satunya adalah Bahasa Jawa SD. 

Materi Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 Tahun 2023 mengacu pada Kisi Kisi dari masing - masing guru pelajar yang telah diselaraskan dengan KI dan KD Nasional (K13 atau pun KTSP). 

Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah sebuah kegiatan yang diadakan oleh Satuan Pendidikan sebagai wahana mengukur capaian kompetensi di kalangan siswa di mapel Bahasa Jawa (Bahasa Daerah) Kelas 4 SD. Sudah diadakan dan dirubah istilah pergantian kurikulum 2013 revisi. Selanjutnya, fungsinya utamanya masih tetap sama yaitu sebagai penentu kenaikan kelas.

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 Tahun 2022/2023 Semester 2

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 Tahun 2022/2023 Semester 2

Bahasa Jawa kelas 4 berbeda dengan mata pelajaran tematik lainnya. Soal dibuat berdasarkan (KD dari Tema terkait) Kurtilas yang dipelajari oleh siswa Kelas 4 SD. 

Selanjutnya, Central Pendidikan membagikan Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD dan Kunci Jawaban berjumlah sesuai kebutuhan latihan maupun penyusunan seperti yang kami ulas di bagian atas.

Selamat mengerjakan
(Full PDF dan Kunci Jawaban di akhir artikel)

#Gambaran


I. Wenehana tandha ping (x) ing aksara A, B, C, utawa D kang dadi jawaban paling bener ing lembar jawaban ingkang dipun cawisake!

1. Crita rakyatkang ngemu bab-bab sing aneh/ajaib jenenge ….
a. legenda
b. sage
c. mithe
d. dongeng

2. Ing ngisor iki kalebu cerita rakyat saka Jawa Tengah , kejaba ….
a. Malin Kundang
b. RawaPening
c. Bleduk Kuwu
d. Andhe-andhe Lumut

3. Jaka Linglung iku titah kang wujude … gedhe
a. gajah
b. macan
c. baya
d. ula

Wacanen kanthi pemati ! ( no 4-5)
Ing pisowanane menyang kraton, Joko Linglung diaku anake menawa dheweke bisa ngalahake Bajul Putih malihane Prabu Dewatacengkar kang saiki mapan ing Segara Kidul.

4. Tembung “anake” karma inggile yaiku . . . .
a. Anakke
b. Larene
c. Putrane
d. yogane

5. P : . . . sing mapan ing Segara Kidul ?
J : Prabu Dewatacengkar saiki mapaning Segara Kidul.
Tembung pitakon sing trep yaiku ....
a. Sapa
b. Endi
c. Apa
d. kepriye

6. Ajisaka gelem ngakoni Joko Linglung senajan wujude dudu menungsa. Iki mujudake tumindak kang . . . .
a. putus asa
b. tanggung jawab
c. bijaksana
d. percaya diri

7. Dhawuhipun Ajisaka dhateng Jaka Linglung supados konduripun boten miyos margi. Tembung miyos basa ngokone yaiku . . . .
a. Miyos
b. Medal
c. Amit
d. Liwat

Wacanen kanthi pemati ! ( no 8-9)
Mangkono, saben uwong kang dijaluki pangan ora ana sing menehi. Bocah bajang iku malah diusir, dikongkon lunga sing adoh. Bocah bajang akhire semingkir adoh merga awake reget.

8. Simpulan sing trep kanggo wacan ing ndhuwur yaiku . . . .
a. Akeh wong sing padha menehi pangan bocah bajang senajan reget.
b. Wong sedesa padha ngusir bocah bajang sebab bocahe katon reget.
c. Prilaku wong sedesa anggone ngusir bocah bajang nganti adoh tapi dimenehi pangan.
d. Bocah bajang diopeni warga desa senajan awake katon reget.

9. Prilaku sing perlu ditinggalake saka cerita ing dhuwur yaiku ….
a. Nyenengke
b. Ngina
c. Nulungi
d. Mbiyantu

10. Tembang gambuh nduweni watak . . . .
a. Kekeluargaan
b. Ketaatan
c. Keberagaman
d. kehormatan

Wacan kanggo nomer 11 -12 !
Ja seneng adu-adu
Sipat sing ala aja ditiru
Gawe kanca padha serik lara ati
Luwih becik urip rukun
Aja padha seneng goroh

11. Guru lagu tembang ing dhuwur yaiku ….
a. u-u-i-n-h
b. j-s-g-l-a
c. u-u-i-u-o
d. m-i-u-g-a

12. Aja padhasenenggoroh
Tembung goroh kosokbaline ….
a. Males
b. Pinter
c. Bodho
d. jujur

13. Prilaku sing becik kudu ditindakake, kayata ….
a. nulung wong lara
b. ngapusi cah cilik
c. mangan karo mlaku
d. ngomong sing ala

14. Cacahing gatra/ larikingsabenpada jenenge . . . .
a. guru lagu
b. guru gatra
c. guru wilangan
d. guru ngaji

Wacanen tembang ing ngisor iki ! (no 15-16 )
Sekar gambuh ping catur
Kang cinatur polah kang kalantur
Tanpa tutur katula tuli katali
Kadaluwarsa katutuh
Kapatuh kang dadi awon

15. Tembung sekar ana ing tembang Gambuh tegese . . . .
a. kembang
b. tembung
c. tembang
d. kembung

16. Cacahingwandainggatrakepapatana….
a. 7
b. 8
c. 9
d. 10

Wacanen tembang ing ngisor iki ! (no 17-18 )
Kabeh kanca kancaku
Yo bebarengan padha sinau
Maca lan nulis kudu ditelateni
Mumpung iseh akeh wektu
Bocah keset bakal bodho

17. Isi tembang ing dhuwuryaiku. . . .
a. Mumpungisehcilik kudu sregepdolanan
b. Sinauwektucilikpadhambiyantuwongtuwa
c. Mumpungisehcilikayopadhasregepsinau
d. Sinauikumungmacalannulis ben bodho

18. P:. . . .?
J: Macalannulis kudu ditelateni.
a. Sapa sing kudu macalannulis
b. Nang endimacalannulis
c. Apategesemacalannulis
d. Kepriyecaranemacalannulis

19. Tembung akeh ragam kramane . . . .
a. akeh
b. kathah
c. sedaya
d. sekedik

Wacanen kanggo nomer 19 -21 !
Prabu Pandhudewanata , ratu ing negara Astina bingung . Anake kang nomer loro wis lair, nanging wujud bungkus. Dene sing ndadeakke bingung lan susahe Prabu Pandhu , bungkuse jabang bayi iku ora tedhas sakabehing gegaman lan pusaka kang ana ing Astina. Bungkus babar pisan ora bisa disuwek / dipecah.

20. P: . . . Ratu ing negara Astina ?
W: Ratu ing Negara Astina asmane Prabu Pandhudewanata.
Tembung pitakon sing trep yaiku . . . .
a. Sapa
b. Apa
c. Ning endi
d. Piro

21. Anakke Prabu Pandhudewanata nalika lahir awujud ….
a. dewa
b. gendruwo
c. bungkus
d. kewan

22. Para Pandhawa nduweni watak kang ….
a. nakal
b. ala
c. brutal
d. becik

23. Boten wonten gegamaning kang tedhas kangge nyuwek bayi bungkus. Basa pedhinan tedhas yaiku....
a. landhep
b. mempan
c. lancip
d. kethul

24. Pirang tahun jabang bayi bungkus gumlethak ana ing alas Mandalasara? Bayi gemletak suwene….
a. 12
b. 13
c. 14
d. 15

25. Sawise bungkuse bisa dibuka, bayi diwenehi jeneng . . . .
a. Antasena
b. Haryosena
c. Pandhawa
d. Kurawa

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki ngango tembung-tembung kang trep !

26. Cerita rakyat sing nyeritake bocah bajang iku dadi asal usul dumadine . . . .
27. Jam siji aku wis mulih sekolah, bapak dereng . . . . (mulih)
28. Karo kanca kudu sing ….
29. Yen crita karo wong liya swarane kudu . . . .
30. Pamane Kurawa sing paling licik olehe mungsuhi Pandhawa jenenge. . . .
31. Jeneng liyane Werkudara yaiku. . . .
32. Begawan Maenaka iku wujude. . . .
33. Wujude sandhangan layar yaiku….
34. Sandhangan layar manggone ana ing ... tembung.
35. MasyarakatTransmigrasi menyang Sulawesi.
Ukara ing ndhuwur cacahe wanda ana ….

III. Wangsulana pitakon – pitakonan ing ngisor iki kanthi bener!

36. Sebutna carane menehi tanggapan marang critane kancamu 3 (telu) bae !
37. Ukara ing ngisor iki gantinen nganggo basa krama inggil !
Bapak lan ibu lunga menyang Pemalang
38. Wacanen tembang Gambuh iki !
Rungokna pituturku
Bocah sekolah kudu sinau
Aja padha seneng nakal lan kemaki
Iku sipat ora apik
Marakake dadi bodho

Gawea simpulan saka tembang ing ndhuwur!

Gatekna ukara – ukara ing ngisor iki !
1. Gunung Tembayat iku mapan ana ing tltah Bayat, wilayah Klaten.
2. Sawise oleh dhawuhe Kanjeng Sunan Kalijaga, Ki Ageng Pandhanaran enggal-enggal budhal menyang Gunung Tembayat.
3. Ki Ageng ora pirsa yen garwane ketinggalan ana ing samburine.
4. Merga kepingin enggal tumeka, tindake Ki Ageng Pandanaran rikat banget
39. Urutna ukara ing ndhuwur saengga dadi paragraf kang runtut !
40. Ukara ing ngisor iki tulisen nganggo aksara jawa!
‘Dina Rebosekolahlibur ‘

Nomor Lainnya dan Kunci Jawaban di lampiran berikut ini.
  • Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD v1, UNDUH
  • Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD v2, UNDUH
Demikian artikel tentang Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas 4 SD 2022/2023 Terbaru. Semoga bermanfaat..
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.