Skip to main content

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA 2021/2022 Semester 2

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA 2021/2022 Semester 2
Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA 2021/2022 Semester 2 - Dokumen Penilaian Akhir Tahun atau PAT semester genap mata pelajaran mulok (semua jurusan) Kurikulum 2013 Revisi format Online dan PDF Terbaru gratis dan lengkap disertai Kunci Jawaban.

Materi Ujian Penilaian Akhir Tahun Bahasa Jawa atau Bahasa Daerah diselaraskan berdasarkan standar Kurtilas yang berimprovisasi dengan persoalan asesmen. 

Selanjutnya, latihan soal PAT SMA Kelas 12 ini dapat digunakan Bapak/Ibu guru untuk  referensi dalam menyusun lembar ujian PAT Bahasa Jawa XII di pembelajaran tatap muka terbatas. 

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA 2021/2022 Semester 2

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA 2021/2022 Semester 2

Selamat mengerjakan..
(Naskah lengkap di akhir artikel, PDF)

Pilihan Ganda (PG)
Wacan kanggo pitakon soal nomer 1-2
Miturut gunane, basa kaperang dadi telung golongan yaiku: Basa Ilmu, Basa Ibu lan Basa Budaya. Sepisan, Basa Jawa minangka Basa Ibu (jarwan bebas saka kamus Bahasa Indonesia), jalaran basa Jawa minangka basa asli kang digunaake dening para penutur basa wiwit lair, awit saka sesambungan kulawarga utawa masyarakat sakiwa tengene. Lumrahe panganggone basa ibu kanthi lesan. Kapindho, Basa Jawa minangka Basa Ilmu, yaiku basa kang digunaake kanggo medharake sawenehe kawruh. Basa awujud basa lesan lan basa tulis. Katelu, Basa Jawa minangka Basa Budaya, jalaran basa Jawa mujudake salah sijining asil budaya Indonesia kang diakoni adiluhunge dening wong Jawa apa dene wong-wong manca negara.
(Sumber : buku Sastri Basa kelas XII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur)

1. Adhedhasar saka teks ing dhuwur, ana pirang bageyan, fungsi utawa pigunane basa?
A. 1 (siji)
B. 2 (loro)
C. 3 (telu)
D. Kabeh jawaban bener
E. Kabeh jawaban salah

2. Isih adhedhasar teks ing soal nomer 1, pernyataan ing ngisor iki sing bener yaiku … ?
A. Basa Jawa minangka basa Ibu jalaran basa Jawa minangka basa asli kang digunaake dening para penutur basa wiwit lair, awit saka sesambungan kulawarga utawa masyarakat sakiwa tengene.
B. Basa Jawa minangka Basa Ilmu, yaiku basa digunaake kanggo medharake sawenehe kawruh. Basa awujud basa lesan lan basa tulis.
C. Basa Jawa minangka Basa Budaya, jalaran basa Jawa mujudake salah sijining asil budaya Indonesia kang diakoni adiluhunge dening wong Jawa apa dene wong - wong manca negara.
D. Pernyataan a, b, c bener kabeh
E. Pernyataan a, b, c salah kabeh

Gatekno tabel ing ngisor iki kanggo pitakon soal nomer 3-4!
TEMBUNG MANUT UNGGAH - UNGGUHE

3. Saka tabel ing nduwur, kang kalebu ing Tembung Krama Lugu yaiku:
A. Kula, Purun, Sakit, Cucul
B. Aku, Nulis, Lara, Lanang
C. Gelem, Nyerat, Kula, Sare
D. Kula, Teka, Turu, Kersa
E. Kula, Dugi, Sakit, Toya

4. Isih saka Tabel ing soal nomer 3. Kang kalebu ing Tembung Krama Alus yaiku, kecuali…
A. Kula, Kersa, Gerah, Kakung
B. Kula, Nyerat, Gerah, Toya
C. Kersa, Nyerat, Sare, Toya
D. Kula, Kersa, Cucul, Jaler
E. Kula, Dugi, Sakit, Jaler

Setitekake tabel ing ngisor iki, kanggo soal nomer 5-6
5. Kanggo njangkepi titik-titik ing kolom Tembung Ngoko, yaiku migunaake tembung-tembung ing ngisor iki. Pilihen salah siji sing paling bener:
A. Ngertos, Nyipeng, Sendok, slamet
B. Pirsa, Nyipeng, Ngombe, Sugeng
C. Weruh, Nginep, Uyuh, Slamet
D. Tumbas, Yoga, Slamet, Ngerti
E. Numpak, Nitih, Weruh, Toyan

6. Uga adhedhasar saka tabel ing soal nomer 5. Tembung-tembung kang pas, kanggo njangkepi Kolom Tembung Krama Alus yaiku…
A. Ngertos, Nyipeng, Nitih, Ngunjuk, Lantaran
B. Pirsa, Nyipeng, Mundhut, Lantaran, Ngunjuk
C. Weruh, Nginep, Numpak, Turas, Sugeng
D. Arep, Tumbas, Yoga, Nginum, Nyipeng
E. Numpak, Nitih, Putra, Ngunjuk, Tuku

Pilihan Ganda Kompleks (PGK)
Teks kanggo pitakon soal nomer 7-8
Cerkak mujudake kasusastran gagrak anyar kang nyaritakake panguripan sabendina, kawangun kanthi basa padinan. Ewadene kanggo nambah kaendahane cerkak, pangripta migunaake basa kang mirunggan, tegese kanggo nguripake crita uga mentingake lelewaning basa. Bab iki kanggo narik kawigatene pamaca lan nambahi daya sastra. Kang kalebu lelewaning basa yaiku; tembung entar, tembung saroja, purwakanthi, tembung kawi, pepindhan, bebasan, paribasan lan sapanunggalane.
(Sumber : buku Sastri Basa kls XII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur)

7. Saka teks gancaran kasebut, wenehana tanda centang (√) ing kolom ‘Bener’ utawa ‘Salah’

8. Adhedhasar teks ing soal nomer 7. Dudutan kang kena dijupuk yaiku...
A. Cerkak mujudake kasusastran gagrak anyar kang nyritaake panguripane golongan tertamtu
B. Basa kang mirunggan di kanggoke pangripta kanggo nambah kaendahane cerkak.
C. Pangripta cerkak uga mentingake lelewaning basa
D. Kang kalebu lelewaning basa yaiku; tembung entar, tembung saroja, purwakanthi, pepindhan, bebasan, paribasan lsp.
E. Kecuali pilihan jawaban A, pilihan jawaban B, C, D, E bener.

Nulis teks pacelathon/drama sejatine ora angel, jalaran sumbere crita wis sumadya. Sumbere crita bisa saka cerkak, novel, lan uga prastawa kang nyata ing masyarakat. Dene carane ngarang teks drama bisa nurut trap-trapan ing ngisor iki:
• Nemtoake tema utawa idhe pokoke crita
• Nemtoake paraga lan watege
• Nggawa alure crita utawa adegan kanthi dhialoge para peraga
• Nemtoake latar/ setting crita
• Nulis naskah awal teks drama kanthi mbayangake kepriye yen dipentasake
• Naskah awal banjur diedit supaya dadi naskah sing apik
(Sumber: buku Sastri Basa kls XII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur)

9. Teks ing nduwur njlentrehake babagan apa?
A. Babagan nemtoake Tema utawa idhe pokok kanggo ngrakit teks drama
B. Babagan nggawe alure crita utawa adegan ing teks drama
C. Babagan tahapan utawa cara ngrakit teks drama kang bener
D. Babagan trap-trapan kanggo ngrakit teks pacelathon/drama
E. Jawaban C lan D kang bener

Pilihan Ganda (PG)
Wacanen Teks ing ngisor iki! Kanggo nomer 10-11
Adhedhasar urut-urutane crita, struktur teks cerkak kaperang dadi: 1) orientasi/pambuka arupa perangan pambukane crita; 2) komplikasi/konflik/pasulayan, arupa perangan teks kang isine bab ngrembakane prakara; 3) resolusi/pangudare kabeh perkara kang dumadi. Perangan iki arupa pungkasane pasulayan utawa dredah jroning crita, sarta 4) coda/panutup arupa panintinge dudutan dening para pamaca.

10. Adhedhasar teks ing nduwur, pernyataan ing ngisor iki kang bener yaiku…
A. Orientasi/pambuka arupa perangan pambukane crita.
B. Komplikasi/konflik/pasulayan, arupa perangan teks kang isine bab ngrembakane prakara.
C. Resolusi/pangudare kabeh perkara kang dumadi. Perangan iki arupa pungkasane pasulayan utawa dredah jroning crita.
D. Coda/panutup arupa panintinge dudutan dening para pamaca.
E. Kabeh wangsulan bener.

11. Saka pituduh ing teks soal nomer 12. Paragraf ing ngisor yaiku kalebu tuladhane Orientasi. Kejaba…
A. Wangsulan kang jelas dirungu kuping iki mau, tansaya nggawe bingunge Mbok Par. Nanging Mbok Par nduweni paugeran yen ngadepi apa wae kudu tenang lan nganggo pikir kang wening.
B. Kanggone Danang Bu Parikem beda karo liyane. Sing ndadekane beda yaiku karana penjenengane kagungan anak wadon kang ayu banget aran Arum.
C. Ayune Arum mana natural, alami. Jelas dudu dempulan, cet – cetan utawa pernis. Yen babagan pegawean, tandange Arum cag – ceg, nyandhak apa wae ura isin. Prinsipe sing penting halal.
D. Danang, kang kagadhang – gadang dadi calon Kepala Desa Gumuk ngganteni Bapake, nduweni rasa marang Arum.
E. Mbok Parikem yaiku salah sawijing randa ing desa Gumuk, kang dununge ana ing perengin Gunung. Solah bawane alus nanging ora klemar – klemer, semana uga nalika ngendikan. Yen di deleng saka yuswa, durung sepuh – sepuh banget, kira – kira 56 an taun.

12. Saka pituduh ing teks soal nomer 12 (lan cuplikan Teks sandhiwara ing soal nomer 20). Ukara ing ngisor yaiku kalebu tuladhane ukara Komplikasi utawa Pasulayan (ing struktur sandhiwara) Kejaba…
A. ‘Inggih mboten cekap ngaten thok lo pak, sedaya bibit, bobot, bebet sak blekethekipun nggih kedah dados bahan etangan’
B. ‘Ning apik kanggone dhewe durung mesthi apik kanggone Danang Bune…’
C. ‘Bune kurang sreg Le. Yen isih ana pilihan liyane, mbok liyane wae’
D. ‘Kok kados ngaten Buk? Enten menapa kalih Arum. Larene setri jelas. Legan jelas, Sopan inggih, santun ugi, pinter nggih. Ngaten kok ibuk kok tahsih mangu-mangu’
E. Wangsulan a,b, c lan d bener kabeh.

wacanen teks ing ngisor iki, kanggo nomer 13-14!
Crita sajroning sandhiwara ora bakal bisa mlaku, yen sakabehe tokoh nduweni watak, sikep, panemu lan pepinginan kang padha. Crita bisa mlaku jalaran anane pasulayan sing ditimbulake amarga bedane watak, sikep, panemu lan pepinginan. Pasulayan bisa wujud eksternal utawa kasebut uga social conflict, yaiku padudon ing antarane tokoh siji lan tokoh liyane (tokoh protagonis ‘awatak apik’ lumawan tokoh antagonis ‘awatak ala’). Bisa uga wujud internal utawa kasebut uga psychological conflict, yaiku pasulayan jroning batin sawijining tokoh sing biasane bisa ndadekake owahe tindak tanduke tokoh.
(Sumber : buku Sastri Basa kls XII, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur)

13. Saka Teks Sandhiwara ing soal no 16 lan katerangan teks ing ndhuwur, ukara sing ngatonake Internal utawa Psychological Conflict ing teks kasebut yaiku…
A. ‘Ealaaah Le… ura elok wayah Maghrib ki yen jik kluyuran. Becike di tundha wae urusane nganti bubar Maghrib. Ya?’
B. ‘(Ambegan landhung) Inggih ibuk leres, nggih sampun Buk, Narto bidhal sak sampunipun sholat’ (meneng, ujal ambegan ngempet gela)
C. ‘Mboten saged Buk, niki sampun di tengga lare – lare’ (meneng)
D. ‘Tapi Buk… sak estu sekedhap mawon niki…!’
E. ‘Di deleng saka olehmu kesusu, yen kowe ilang kawaspadan, bisa ndadekake cilaka, mangka cilaka munu bisa tekan ngendi wae marang sapa wae. Wis, di candhet wae dhisik, mengko yen wis bubar sholat Ibu lagi ngidini’

Uraian (U)
14. Saka pituduh ing teks soal nomer 17, nggawea tuladha cuplikan sandhiwara kang nuduhake anane konflik sosial ing antarane tokoh siji (awakmu) lan tokoh liyane. Temane yaiku kepinginanmu nerusake sekolah ing STT POMOSDA.
Jawab : …

Wacanen Teks ing ngisor iki, kanggo soal nomer 19!
Maneka warna jinis asil cipta sastra (utamane gancaran), bisa dikonversi/alih wahana dadi teks sandhiwara radio. Carane gampang, gancaran kang wujud formale didhominasi dening janturan (kisah) diowahi dadi teks sandhiwara radio kang kang wujud formale didhominasi dening antawecana (dhialog/guneman). Amarga saka iku, ukarane uga kudu diowahi dadi luwih lugas/ prasaja lan cekak kaya lumrahe ukarane wong guneman.

15. Ana tembung ‘Konversi’ ing teks kasebut ing dhuwur. Miturut anggitmu, apa kang dikarepake saka tembung ‘konversi’ iku?
Jawab : …
  • Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA v1 (Asesmen), UNDUH
  • Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA v2 (Kunci Jawaban), UNDUH
Demikian artikel tentang Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas XII SMA 2021/2022 Semester 2. Semoga bermanfaat..
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.