Skip to main content

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas IX Tahun 2022 Semester 2, ONLINE

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas IX Tahun 2022 Semester 2, ONLINE
Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas IX Tahun 2022 Semester 2 Online - Berikut ini adalah lembar ujian Penilaian Akhir Tahun atau PAT SMP/MTS semester genap di mata pelajaran Bahasa Jawa kelompok B (Mulok / Muatan Lokal) Kurikulum 2013 Terbaru disertai Kunci Jawaban.

Materi Penilaian Akhir Tahun Bahasa Jawa diselaraskan berdasarkan Kurtilas / K13 yang telah diselaraskan kepada jenis soal HOTS berbentuk pilihan ganda. 

Selanjutnya, naskah soal PAT SMP Bahasa Jawa Kelas 9 ini dapat Bapak/Ibu guru gunakan untuk referensi dalam penyusunan PAT Bahasa Jawa IX Sekolah Menengah Pertama di jadwal penyelenggaran ujian yang telah ditetapkan.muka terbatas. 

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas IX Tahun 2022 Semester 2, ONLINE

Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas IX Tahun 2022 Semester 2, ONLINE

Selamat mengerjakan..
(Dokumen PDF (40 butir) dan Jawaban, di akhir artikel)

Pilihan Ganda (PG)
1. Narti :“Ibu punapa siyos tindak sapunika?” (karo nyedhaki ibune sing lagi setrika).
Ibu :“Ya, durung ta, Nar, iki isih ngenteni Bapakmu.”
Narti :“Bapak kala wau tindak pundi ta, Bu, ngantos yah menten kok dereng rawuh?” Ibu :“Ngendikane mau neng daleme Pak RT, nanging kok ya suwe men!”
Bapak :“Assalamu’alaikum, walah-walah wis padha ganti klambi ta iki!” (mlaku karo nyopot helm tumuju ibu lan Narti).
Nanang :“Ya Allah, Bapak, dirasani ibu karo mbak Narti kok ya mara kondur!” (melu-melu marani ibu).
Bapak :“Iya sepurane, iki mau ndadak ngrembug rapat RT kanggo sesuk barang, mulane dadi suwe! Hlo ... Narti kok durung salin klambi?” (karo nyekel pundhak anak wadone). Narti :“Kula kesah mangke mawon, niki taksih ngrantos Mas Narno!”
Bapak :“Dadi Masmu sida bali mulih ta saiki!”
Narti :“Inggih, kala wau sampun wangsul, nanging taksih ngeteraken layang titipan dhateng tiyang sepahing rencangipun.”
Bapak :“Sik dakpanasane sedhela mobile, mengko ibu lan Nanang ndang nyusul.” (ninggalake ruwang setrikan tumuju garasi).
Nanang :“Iya-iya, wis ayo, Bu, gek ndang nututi Bapak. Mas Narno karo Mbak Narti ditinggal wae, ben numpak bis!” (ninggalake ibu lan Narti tumuju garasi nututi bapake).

Manut teks drama kasebut, papan panggonane Ibu, Narti, Bapak, lan Nanang nalika rembugan ing ....
a. garasi mobil
b. ruwang setrikan
c. kamare ibu
d. kamare Nanang

2. Setitekna Cengkorongan Teks Palapuran Kegiyatan iki!
PELAPURAN KEGIYATAN MOS SMPN 44 SURABAYA TAUN AJARAN 2021/2022
I. PURWAKA
1. Dhasare Panemu
Masa Orientasi Siswa utawa biasa diarani MOS mujudake sawijining kegiyatan kang umum diandharake ing sekolah kanggo nampa tekane siswa anyar. MOS didadekake wadhah kanggo nggladhi pikiran, disiplin, lan tali paseduluran.
2. Ancase Kegiyatan
2.1 Nepungake para siswa marang lingkungan fisik
2.2 Nepungkake para siswa marang keorganisasian
2.3 Nuwuhake spiritual, budi pakarti, rasa tanggung jawab, tepa selira
II. Isi Kegiyatan : nyakup 5W + 1H
a. apa (W1 – what);
b. k apan (W2 – when);
c. sapa (W3 – who);
d. ing n gen di (W4 – where);
e. Gen eya/K en a apa kagiyatan iki ditindakake (W5 – why);
f. Kepriye tumapake kagiyatan iki (1H – how). IV. Panutup

Miturut palapuran mau kegiyatan diwiwiti tanggal....

3.Setitekna Cengkorongan Teks Palapuran Kegiyatan iki!
PELAPURAN KEGIYATAN MOS SMPN 44 SURABAYA TAUN AJARAN 2015/2016
I. PURWAKA
1. Dhasare Panemu
Masa Orientasi Siswa utawa biasa diarani MOS mujudake sawijining kegiyatan kang umum diandharake ing sekolah kanggo nampa tekane siswa anyar. MOS didadekake wadhah kanggo nggladhi pikiran, disiplin, lan tali paseduluran.
2. Ancase Kegiyatan
2.1 Nepungake para siswa marang lingkungan fisik
2.2 Nepungkake para siswa marang keorganisasian
2.3 Nuwuhake spiritual, budi pakarti, rasa tanggung jawab, tepa selira

II. Isi Kegiyatan : nyakup 5W + 1H
a. apa (W1 – what);
b. k apan (W2 – when);
c. sapa (W3 – who);
d. ing n gen di (W4 – where);
e. Gen eya/K en a apa kagiyatan iki ditindakake (W5 – why);
f. Kepriye tumapake kagiyatan iki (1H – how). IV. Panutup

Kegiyatan MOS taun 2015 ditindakake ing SMPN 44. Ukara kasebut arupa cengkorongan kang dikembangake ing bageyan isi sing nyakup ....
a. apa / what
b. kapan / when
c. sapa / who
d. ngendi / where

4. Ing ruang tamu Pak Narko lan Prayitno padha lagi jagongan. Wong loro padha meneng.
Sajake padha syik karo lelamunane dhewe-dhewe. Sedhela-dhela usreg mbenakake nggone lungguh. Bu Narko mlebu nggawa ceret, gelas, lan tela godhog, banjur lungguh neng kursi njejeri Pak Narko. Sawetara wektu wong telu padha meneng.
Pak Narko : “Lara rasane atiku!” (rada mbesengut)
Bu Narko : “Mbok ya wis ta Pak, ora usah dipikir jero. Mundhak mung diumekke ngono wae ya aja lara ati. Pokoke sing penting nyatane rak ora tau.”
Pak Narko : “Lha wong wis kadhung wis lara tenan atiku dicap kaya mangkono iku. Anake dhewe pancen ya kurang ajar, wong tuwane dicandhak-candak elek,
sapa sing ora muntab!”
Bu Narko : “Mulane bener jare unen-unen kae Pak, anak polah bapak kepradhah.”
Unen-unen kang disebutake ing pacelathon mau nduweni teges.....
a. Satingkah polahe anak, wong tuwa kang bakal nanggung akibate
b. Kabeh tingkah lakune wong tuwa mesthi ditiru karo anake
c. Saben tingkahe anak mesthi ditanggung dhewe
d. Mulane aja kakehan tingkah supaya apik budine

5. Ing ruang tamu Pak Narko lan Prayitno padha lagi jagongan. Wong loro padha meneng.
Sajake padha asyik karo lelamunane dhewe-dhewe. Sedhela-dhela usreg mbenakake nggone lungguh. Bu Narko mlebu nggawa ceret, gelas, lan tela godhog, banjur lungguh neng kursi njejeri Pak Narko. Sawetara wektu wong telu padha meneng.
Pak Narko : “Lara rasane atiku!” (rada mbesengut)
Bu Narko : “Mbok ya wis ta Pak, ora usah dipikir jero. Mundhak mung diumekke ngono wae ya aja lara ati. Pokoke sing penting nyatane rak ora tau.”
Pak Narko : “Lha wong wis kadhung wis lara tenan atiku dicap kaya mangkono iku. Anake dhewe pancen ya kurang ajar, wong tuwane dicandhak-candak elek, sapa sing ora muntab!”
Bu Narko : “Mulane bener jare unen-unen kae Pak, anak polah bapak kepradhah.”

Basa kang digunakake dening para paraga ing pacelathon mau, yaiku....
a. krama lugu
b. ngoko alus
c. krama alus
d. ngoko lugu

6. Wasana namung samanten, kula minangka sesulih rencang-rencang kelas IX sedaya, mbok bilih woten kalepatan nyuwun agunging pangapunten.
Cuplikan naskah sambutan ing dhuwur iku mujudake perangan ....
a. purwaka
b. salam pambuka
c. Panutup
d. pangarep-arep

7. Gatekna ukara iki:
1) Anane PENSI supaya para siswa bisa luwih kreatif
2) Kegiatan PENSI dianakake ing gedung Mandala
3) Dianakake PENSI adhedhasar saka asile rapat karo wali murid
4) Alhamdulillah PENSI 2018 bisa kaleksanan kanthi lancer lan sukses

Ukara sing trep kanggo bageyan pambuka ing laporan kegiatan yaiku ing angka....
a. 1, 2
b. 1, 3
c. 2, 3
d. 3, 4

8. Adhik-adhik, kula ndherek paring........dhumateng panjenengan sedaya. Sakmedhal kula saking paw iy at an punika, ........ kula adhik-adhik ingkang tansah mbangun miturut dhumateng bapak lan ibu guru.
Cuplikan naskah sambutan ing dhuwur iku mujudake perangan ....
a. purwaka
b. pangarep-arep
c. salam pambuka
d. panutup

9. Setitekna Cengkorongan Teks Palapuran Kegiyatan iki!
PELAPURAN KEGIYATAN MOS SMPN 44 SURABAYA TAUN AJARAN 2015/2016
I. PURWAKA
1. Dhasare Panemu
Masa Orientasi Siswa utawa biasa diarani MOS mujudake sawijining kegiyatan kang umum diandharake ing sekolah kanggo nampa tekane siswa anyar. MOS didadekake wadhah kanggo nggladhi pikiran, disiplin, lan tali paseduluran.
2. Ancase Kegiyatan
2.1 Nepungake para siswa marang lingkungan fisik
2.2 Nepungkake para siswa marang keorganisasian
2.3 Nuwuhake spiritual, budi pakarti, rasa tanggung jawab, tepa selira
II. Isi Kegiyatan : nyakup 5W + 1H
a. apa (W1 – what);
b. k apan (W2 – when);
c. sapa (W3 – who);
d. ing n gen di (W4 – where);
e. Gen eya/K en a apa kagiyatan iki ditindakake (W5 – why);
f. K epriye tumapake kagiyatan iki (1H – how). IV. Panutup
Wulan lan taun dianakake persami yaiku....

10. Bapak Kepala sekolah ingkang ....., sarta para kanca ingkang kula tresnani. Puji syukur tansah katur dhumateng ALLAH SWT ingkang sampun paring rahmat saenggal saged kempal wonten adicara menika.
Cuplikan naskah sambutan kasebut mujudake perangan ....
a. panutup
b. pangarep-arep
c. salam pambuka
d. purwaka

  • Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas IX SMP v1 (Asesmen), UNDUH
  • Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas IX SMP v2 (Kunci Jawaban), UNDUH
Demikian artikel tentang Contoh Soal PAT Bahasa Jawa Kelas IX Tahun 2022 Semester 2, ONLINE. Semoga bermanfaat..
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.