Skip to main content

Contoh Soal & Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Sunda SMA Edisi 2023

Contoh Soal & Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Sunda SMA Edisi 2023
Contoh Soal Ujian Sekolah Bahasa Sunda Terbaru. Dibagikan oleh central pendidikan untuk siswa Kelas 12 semua Jurusan sebagai bahan latihan untuk menghadapi US Kurikulum 2013 SMA di tahun 2023 beserta jawabannya lengkap. 

Bapak/ibu guru mapel muatan lokal tingkat SMA juga dapat menggunakannya sebagai bahan penyusunan naskah asli Ujian Sekolah di mapel tersebut. Tentunya dengan mencocokkannya pada materi Bahasa Sunda yang mengacu pada kisi - kisi kurikulum 2013 edisi revisi. 

Keseluruhan soal berjumlah total 40 butir pilihan ganda dan uraian (essay). Dibagikan dalam dua kategori (online dan lampiran pdf) yang dapat diakses secara gratis. Serta ditambahkan beberapa bonus 2 buah soal prediksi.

Contoh Soal & Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Sunda SMA Edisi 2023

Contoh Soal & Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Sunda SMA Edisi 2023

Sebagaimana yang perlu diketahui bahwa Ujian Sekolah (Bahasa Sunda Mulok) merupakan penilaian yang bertujuan untuk mengukur capaian belajar siswa selama 3 tahun belajar di Sekolah Menengah Atas. Hasil dari pelaksanaan ujian nantinya dipergunakan oleh guru untuk menentukan kelulusan siswa.

Selain itu, Naskah Contoh Soal & Jawaban Ujian Sekolah Bahasa Sunda SMA Edisi 2023 yang Central Pendidikan bagikan ini, berasal dari Arsip daring tahun sebelumnya.

Jadi silahkan gunakan dalam proses penyusunan atau pun pembelajaran Ujian Sekolah di mata pelajaran Bahasa Sunda muatan lokal program jurusan MIPA/IIS. Setelah kamu mencocokkannya dengan materi di tahun pelajaran saat ini.

Selanjutnya, untuk mengunduh Soal US Bahasa Sunda SMA SMK MA silahkan ikuti tautan berikut ini:
Download

Selamat mengerjakan..

1. Unggal soré Abdul mindeng ngupingkeun dongéng dina radio. Lian ti jadi hiburan, tina dongéng ogé sok meunangkeun hiji pangajaran pikeun Abdul. Unsur pangajaran anu aya dina dongéng disebut
A Palaku
B Jejer
C Téma
D Amanat
E Watek

2. Ieu di handap anu teu kaasup kecap-kecap anu ilahar dipaké dina kalimah paréntah,
A Punten
B Hayu
C Mangga
D Cing
E Wah

3. Siswa anu di tes maca gancang aya tilu puluh tilu urang.
Kalimah di luhur kaasup kana kalimah.....
A Bilangan
B Bilangan tahapan
C Kaayaan
D Sifat

4. Carita anu wangunna pondok dina basa lancaran anu eusina ngandung unsur-unsur pamohalan disebutna
A Biografi
B Skétsa
C Carpon
D Fiksimini
E Dongéng

5. Tradisi Tingkeban biasana dilaksanakeun waktu kandungan hiji awéwé nincak umur ....
A tilu bulan
B salapan bulan
C genep bulan
D tujuh bulan
E dalapan bulan

6. ieu di handap anu henteu kaasup kana unsur-unsur dina struktur artikel, nyaéta...
A alinéa panandes
B alinéa panambah
C alinéa pamungkas
D judul
E alinéa bubuka

7. Aya carita “Nyi Roro Kidul” sumebar di masarakat. Carita saperti kitu kaasup kana dongéng
A Parabel
B Mite
C Légénda
D Babad
E Sage

8. Sanduk-sanduk ka karuhun lantaran rék ngamimitian mantun. Sanduk-sanduk téh hartina ménta idin, ménta pangraksa jeung pangriksa ti nu ngageugeuh éta lembur sangkan saralamet. Ménta kasalamétan téh lain keur nu dipangmantunkeun baé tapi kaasup nu mantun jeung nu lalajo éta pantun. Eta bagean teh disebut...
A Rajah
B Monolog
C Deskripsi
D Dialog
E Narasi

9. Wewengkon nu tradisina keukeuh nyekel aturan ti karuhuna biasa disebut .....
A kampung khas
B daerah istimewa
C kampung adat
D daerah adat
E kampung istimewa

10. Naon eusi tina artikel wanda prediktif teh...
A Eusina mangrupa kajadian-kajadian anu geus diprediksi saacanna.
B Eusi pedaranana ngeunaan perkara anu can kajadian dumasar sawangan (analisis) pangarangna.
C Eusi pedaranana ngagambarkeun hiji perkara atawa mangrupa pasualan dina kahirupan.
D Eusi pedaranana ngajentrekeun atawa ngeceskeun kana hiji perkara ka pamaca dumasar pamadegan pangarangna.
E Eusi pedaranana leubeut ku fakta-fakta anu luyu jeung sawangan pangarangna.

11. Rek iraha indit ka Bandung teh?
Kalimah diluhur kaasup kana kalimah....
A Wawaran
B Panyeluk
C Pananya
D Panyambung
E Penyeluk

12. Pantun anu dipagelarkeuna teu sagawayah, ngan ukur dina acara anu tangtu, dina poe salasa jeung jumaah. Make sasajen, dipagelarkeunna sapeuting jeput. Sarta juru pantunna kudu puasa heula, disebut pantun...
A Beton
B Hiburan
C Sakral
D Mantra
E Ritual

13. Dina dongéng “Sangkuriang” aya unsur pamohalan, di antarana waé nyaéta
A Sangkuriang saenyana anak raja
B Sangkuriang kahampangan
C Sangkuriang nyieun parahu
D Dayang Sumbi kawin jeung Si Tumang
E Dayang Sumbi boga anak Sangkuriang

14. Andri : Mugia panyawat Ki Anta geura diangkat tur geura séhat waringkas
Lia : Mantakna, Ulah jajan samanéa komo nu ngandung pangawét mah!
Azhar : Sawadina, pamaréntah téh leuwih teges mariksa kadaharan anu teu layak dijual
Jaya : Emh, da kumaha deui atuh urang mah da ukur rahayat
Maul : Ulah nyerah kitu, hayu urang mimitian ti urang-urang pikeun milih jeung milah kadaharan anu séhat
Dumasar paguneman di luhur anu kaasup kalimah paréntah wanda panggeuri diwakilan ku tokoh
A Lia
B Andri
C Azhar
D Maul
E Jaya

15. anak bangkong...
A bancet
B bogo
C buyur
D buruy

16. Kagiatan nu sok dilakukeun disalah sahiji kampung adat disebut ......
A ritual
B pintonan
C tradisi
D adat
E kasenian

17. ieu di handap anu henteu kaasup kana cara-cara maca artikel nyaéta...
A catetkeun hal-hal penting tina eusi artikel
B mun perlu catetkeun saha waé ahli anu dicutat dina éta artikel
C jieun ringkesanana tina artikel anu dibaca
D baca heula sakali ti mimiti judul nepi ka tamat
E dicatet sakabéh eusina kana buku catetan

18. “Punten Wan, pangyandakkeun buku basa Sunda dina kantong!” Nilik kana gunana éta kalimah téh kaasup kana kalimah
A Pangjurung
B Panitah
C Pangwawadi
D Panyarék
E Paménta

19. Tujuan diayakeunana tradisi Sérén Taun téh nyaéta pikeun ....
A sukuran ka nu Maha Kawasa kana hasil panén
B nyalametkeun utun inji sangkan lahiranana lancar
C nulung ka nu butuh nalang ka nu susah
D tulak bala atawa ngajauhkeun panyakit
E ngamulyakeun karuhun

20. Ieu dihandap nu kaasup kana tujuan nulis artikel anu mernah nya eta
A Karya tulis anu eusina hayang ngabuktikeun bebeneran ku cara mintonkeun fakta tur alesan anu mernah
B Nu nulis artikel kidu ngagunakeun basa nu basajan tur gampil dipikarti ku nu maca togmol, asup akal tur efektif
C Eusina kudu bisa mangaruhan ka nu maca antukna nu maca daek nuturkeun kana tulisan eta artikel
D Salaku wadah publikasi hasil mikir sacara ilmiah ngaliwatan jurnal ilmiah.

Diharapkan Contoh Soal Ujian Sekolah Bahasa Sunda SMA bermanfaat untuk siswa dan guru di hari pelaksanaan.

Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.