Skip to main content

Contoh Soal Ujian Madrasah (UM) Akidah Akhlak MA 2023 dan Kunci Jawaban

Contoh Soal Ujian Madrasah (UM) Akidah Akhlak MA 2023 dan Kunci Jawaban
Contoh Soal Ujian Madrasah (UM) Akidah Akhlak MA 2023 dan Kunci Jawaban. Dibagikan untuk menunjang kebutuhan referensi penyusunan bapak.ibu guru di pelaksanaan UM tahun pelajaran 2022/2023. Lembar ujian disusun berdasarkan KMA No. 183 Tahun 2019 yang diselaraskan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran kurikulum 2013. 

Bagi siswa mengikuti ujian madrasah merupakan hal wajib sebagai penentu kelulusan terutama bagi siswa MA. Yang mana mata pelajaran keagamaan seperti akidah akhlak MA lebih diutamakan.  

Jumlah keseluruhan latihan soal ujian madrasah akidah akhlak ma berjumlah 50 butir pilihan ganda berbentuk online. Ditambahkan paket soal dengan isi berbeda yang kami sediakan di akhir artikel berbentuk lampiran Pdf.

Latihan Soal Ujian Madrasah (UM) Akidah Akhlak MA 2023 Online PDF

Latihan Soal Ujian Madrasah (UM) Akidah Akhlak MA 2022 Online PDF

Contoh Soal UM Akidah Akhlak MA dan Kunci Jawaban berasal dari arsip daring di masa pandemi tahun sebelumnya. Materi sudah dicocokkan dan masih bisa digunakan sampai dengan saat ini, silahkan mengeceknya terlebih dahulu sebelum menggunakannya.

Selamat mengerjakan.

File PDF (Lengkap 50 BUTIR) + Prediksi + Jawaban berada dibawah try out online berikut ini

1. Salah satu sifat wajib Allah adalah Aliman yang artinya
Maha...
A. Kekal
B. Melihat
C. Mengetahui
D. Mendengar
E. Esa

2. Sifat jaiz bagi Allah artinya boleh bagi Allah mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu yang di sebut dengan...
A. Mumkin
B. Qudrah
C. Wujud
D. 'Ajz
E. Basor

3. Berikut ini adalah contoh-contoh perilaku berbakti kepada orang tua, kecuali...
A. Tidak berkata kasar dan membentak orang tua
B. Selalu berusaha menyenangkan hati kedua orang tua
C. Senantiasa selalu mendoakan orang tua
D. Melaksanakan segala pengurusan jenazah apabila orang tua sudah wafat
E. Selalu tunduk dan patuh kepada orang tua dalam segala hal

4. Mengapa Allah memerintahkan manusia agar berbuat baik kepada orang tua...
A. Karena orang tua telah mencurahkan seluruh kasih sayang-nya agar anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah
B. Karena orang tua lebih tua dari kita
C. Karena kasih sayang orang tua tiada tara yang menginginkan anaknya bahagia
D. Karena orang tua sudah menyekolahkan kita
E. Jawaban A dan C benar

5. Yang tidak termasuk tata krama menghargai dan menghormati guru adalah...
A. Menjaga nama baik guru tidak menceritakan aib dan kesalahan guru
B. Menunjukkan rasa rendah hati dan hormat serta sopan santun
C. Memperhatikan guru ketika sedang memberi pelajaran
D. Menganggap diri lebih pintar dari guru
E. Mengunjungi guru ketika ia sedang sakit atau mendapat musibah


6 . Kaum nabi Luth a.s memiliki kebiasaan yang buruk seperti menyukai sesama jenis. Nabi Luth telah berusaha menasehati kaumnya akan tetapi kaumnya menolak nasehat nabi Luth, sehingga Allah memberikan azab berupa hujan batu yang dahsyat.
Dari teks di atas perilaku yang dapat kita tunjukkan sebagai bentuk keteladanan dari kisah nabi Luth dan kaumnya tersebut adalah....
A. Memperturutkan hawa nafsu
B. Selalu taat kepada perintah Allah dan Rasulullah
C. Tidak memiliki orientasi seks yang berlainan seperti menyukai sesama jenis
D. Pergaulan tanpa batas
E. B dan C benar

7. Salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri dan orang lain adalah...
A. Serakah
B. Licik
C. Syaja'ah
D. Iffah
E. Tamak

8. Yang tidak termasuk cara menghindari hubbu ad- dunya adalah...
A. Mengingat bahwa kehidupan di dunia hanya sementara
B. Memperbanyak mengingat Allah
C. Menjadikan dunia sebagai tujuan akhir kehidupan
D. Sadar bahwa dunia dan seisinya adalah amanah Allah E. Meyakini dan menyadari bahwa setiap tindakan kita direkam oleh anggota badan kita

9. . 
ayat tersebut mengatakan bahwasanya orang yang kekal di dalam neraka adalah orang yang berbuat..
A. Riya'
B. Zalim
C. Ishraf
D. Egois
E. Serakah

10.
Di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa yang membedakan manusia disisi Allah hanyalah...
A. Ketakwaan
B. Suku
C. Kekayaan
D. Jabatan
E. Kecerdasan

11.Peristiwa perdebatan antara muawiyah yang diplomatnya Amar bin as dan khalifah Ali bin Abi Thalib disebut dengan peristiwa...
A. Baikot
B. Jihad
C. Tahkim
D. Ijtihad
E. Safar

12.
arti dari Quran surah al-furqon ayat 59 tersebut adalah...
A. " yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy, (Dialah) yang Maha pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui ( Muhammad ) tentang Dia."
B. " yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa kemudian dia bersemayam di atas Arsy, yang maha pemurah, maka tanyakanlah kepada Allah yang lebih mengetahui ( Muhammad) tentang Dia."
C. " Yang menciptakan bumi dan langit dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas Arsy, ( Dialah ) yang maha pemurah, maka tanyakanlah ( tentang Allah ) kepada yang lebih mengetahui ( Muhammad ) tentang Dia."
D. " Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya nya, kemudian dia bersemayam di atas Arsy, ( Dialah ) yang maha pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah ) kepada yang lebih mengetahui ( Muhammad ) tentang Dia. "
E. " Penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, yang bersemayam diatas Arsy, maha pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih yakin (Muhammad) tentang Dia."

13. Apakah nama aliran yang prinsipnya menunda penyelesaian persoalan konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dengan muawiyah bin Abi Sufyan...
A. Khawarij
B. Murji'ah
C. Qadariyah
D. Asy 'ariyah
E. Muktazilah

14. Firqoh yang pertama mencetuskan kekafiran bagi pelaku dosa adalah..
A. Khawarij
B. Murji'ah
C. Qadariyah 
D. Asy 'ariyah
E. Muktazilah

15. Zina adalah dosa besar, maka hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah...
A. Dicambuk 100 kali
B. Diqisas
C. Dirajam sampai mati
D. Dipenjara
E . Diusir dari kampung halamannya

16. Membuat orang tua sakit hati ataupun sedih merupakan contoh dari perilaku...
A. Membela kebenaran
B. Jujur
C. Adil
D. Durhaka
E. Sombong

17. Batas aurat menurut imam Maliki dan Syafi'i bagi laki-laki yang wajib ditutup adalah..
A. Dari pusar hingga kaki
B. Dari pusar hingga tangan
C. Dari pusat hingga lutut
D. Dari pusar hingga betis
E. Dari pusar hingga matahari kaki

18.Menggunakan pakaian sesuai syariat Islam adalah bukti seseorang menaati perintah Allah. Hal ini menunjukkan bahwa pakaian memiliki fungsi...
A. Ketika
B. Religius
C. Kesehatan
D. Adat dan budaya
E. Estetika

19. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, hukum untuk laki-laki yang memakai sutra dan emas adalah...
A. Haram
B. Makruh
C. Mubah
D. Sunnah
E. Wajib

20. Yang tidak termasuk nilai positif melakukan Safar adalah...
A. Untuk di upload di media sosial
B. Untuk menghibur diri dari kesedihan
C. Untuk memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan
D. Menambah kawan yang baik dan mulia
E. Untuk lebih banyak mengenal adat kesopanan yang berkembang pada suatu komunitas masyarakat

21.
Ayat tersebut merupakan dalil-dalil tentang...
A. Toleransi
B. Ukhuwah
C. Tolong menolong
D. Generasi muda
E. Menuntut ilmu

22.. Nilai positif perilaku terpuji dalam pergaulan remaja, kecuali...
A. Menumbuhkan sikap arif dan bijaksana
B. Menumbuhkan sikap disiplin diri
C. Menumbuhkan sikap mandiri
D. Menumbuhkan sikap tanggung jawab
E .Menjaga diri dari perbincangan orang lain

23. Masa remaja adalah masa yang labil bagi anak, sehingga lingkungan yang buruk dapat menyebabkan seorang remaja melakukan akhlak tercela yaitu....
A. Pergaulan bebas
B. Tawuran
C. Mengonsumsi minuman keras dan narkoba
D. Menyaring perkembangan jaman
E. Jawaban a b dan c benar

24. "Suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan yang melebihi semestinya ",
Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari... A. Tabdzir
B. kufur
C. Namimah
D. Takfir
E .Ishraf

25. Waktu ta'ziyah selama...
A. Satu hari
B. Enam hari
C. Lima hari
D. Satu minggu
E. Tiga hari

26.Yang tidak termasuk sifat dalam meneladani sifat Allah Al Ghaffar adalah...
A. Memaafkan kesalahan orang lain
B. Yakin bahwa Rizki ditangan Allah
C. Menutup kesalahan orang lain dan tidak membeberkannya
D. Menampakan kelebihan orang lain
E. Tidak menampilkan kekurangan orang lain

27. Cakupan makna yang terkandung dalam tasawuf sangat luas, kalau dipahami secara utuh tasawuf selain berorientasi moral, namun tujuan akhir tasawuf adalah...
A. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan Allah
B. Mengetahui sifat-sifat Allah
C. Menegakkan kebenaran dan keadilan
D. Mengetahui zat Allah
E. Hubungan yang harmonis antara manusia dengan makhluk-Nya

28. " Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung".(QS. Ali Imran : 173) Ayat dari terjemahan tersebut adalah...


29. Salah satu teladan dari Abdurrahman bin auf adalah sifatnya yang zuhud, artinya...
A. Meyakini bahwa Allah pencipta yang hakiki
B. Selalu mengintrospeksi diri
C. Tidak gila dunia
D. bijaksana
E . Orang yang beriman

30. Siapakah nama sahaba Rasulullaht yang sebelum masuk Islam memiliki kebiasaan merampok, kemudian membagikan hasilnya kepada kaum fakir, dan meninggalkan kebiasaan merampok setelah masuk Islam namun tetap masih peduli terhadap golongan fakir...
A. Ibnu Sina
B. Muhammad Iqbal
C. Wais alqorni
D. Abidzar Al Ghifari
E. Abdurrahman bin auf

31. Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan untuk
ghibah, kecuali untuk...
A. Mengungkap kezaliman
B. Mengobati sakit hati
C. Meminta fatwa
D. Memberi peringatan kepada orang lain
E. Membantu proses hukum

32. Menurut Al Ghazali Allah tidak membutuhkan kepada segala sesuatu inginkan segala sesuatu membutuhkan diri-Nya. Hari ini sesuai dengan asma Allah yaitu..
A. Al-Ghaffar
B. Al-Malik
C. Al-Hadi
D. Al-Khalik
E. Al-Razzaq

33. Contoh teladan asma Allah yaitu Al-Khaliq adalah...
A. Bila bertengkar tidak berbuat dosa
B. Melakukan introspeksi diri
C. Memaafkan kesalahan orang lain
D. Menciptakan hal-hal baru yang lebih inovatif
E. Bertindak profesional dalam hal apapun

34. Batas toleransi dalam Islam adalah apabila...
A. Tidak melanggar undang-undang
B. Tidak sesuai dengan etika
C. Tidak melanggar aqidah
D. Tidak sejalan dengan perjanjian
E. Tidak sesuai dengan keinginan

35. Cara mencari teman sebaya yang baik menurut Islam adalah...
A. Cerdas
B. Memiliki akhlak yang baik
C. Bukan orang fasik
D. Bukan orang rakus
E. Semuanya benar

36. Secara berurutan persaudaraan sesama agama, bangsa, dan manusia di istilahkan dengan...
A. Insaniah, wathaniyah, islamiyah.
B. Islamiyah, insaniyah, wathaniyah
C. Wathaniyah, insaniyah, islamiyah
D. Islamiyah, wathaniyah, insaniyah
E. Wathaniyah, islamiyah, insaniyah

37.Yang tidak termasuk tanda-tanda pelaku nifaq adalah...
A. Bila bertengkar ia tidak berbuat dosa
B. Bila berjanji ia tidak menepati
C. Bila diberi amanah ia khianat
D. Bila berbicara ia berdusta
E. Bila mengikat perjanjian Ia mengingkari

38. Berperilaku jujur, menepati janji, menjalankan amanah, merupakan cara untuk menghindari perilaku
A. Keras hati
B. Ghibah
C. Nifaq
D. Namimah
E. Munafik

39. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda, kecuali..
A. Memberi nasehat yang bijak
B. Mempererat persaudaraan
C. Memberi teladan yang baik
D. Antipati
E. Melakukan pembinaan dengan baik

40. Berikut ini yang merupakan larangan dalam bergaul dengan lawan jenis adalah...
A. Berkhalwat
B.Melakukan pembauran dengan lawan jenis
C. Bersolek berlebihan
D. Menundukkan pandangan
E. A, B dan C benar

41. Berikut ini hadis yang bermakna bahwa Rasulullah SAW bersabda, "hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda maka kau akan menemaniku di surga". Adalah...


42. 
Makna dari hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tersebut adalah..
A. Tolong menolong dalam berbuat kebaikan
B. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang bertaqwa
C. Orang yang menyayangi sesama manusia akan disayangi Allah
D. Tata cara bergaul dengan orang yang lebih muda
E. Menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan

43. Aisyah adalah mahasiswa yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru, ia berharap akan lulus dan diterima di perguruan tinggi yang ia pilih.
Sikap terpuji yang ada pada diri Aisyah adalah...
A. Toleransi
B. Dinamis
C. Futuristik
D. Optimis
E. Statis

44. Perkataan tanpa dasar yang dilancarkan untuk menjatuhkan atau merendahkan martabat dan karakter seseorang disebut...
A. Ghibah
B. Namimah
C. Fitnah
D. Souzan
E. Bully

45. Berikut ini hadis yang mengatakan tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba adalah...46. Berlomba-lomba dalam kebaikan di istilahkan dengan...
A. Toleransi
B. Fastabiq al-khairat
C. Inovatif dan kreatif
D. Pionir
E. Kompetisi

47.Memiliki niat yang ikhlas, merasa rugi bila meninggalkan suatu kebaikan, cinta kepada kebaikan dan cinta kepada orang yang berbuat baik, adalah merupakan ciri-ciri pelaku...
A. Toleransi
B. Fastabiq al-khairat
C. Inovatif dan kreatif
D. Pionir
E. Kompetisi.

48. Sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya setelah melakukan kerja keras dinamakan dengan sifat...
A. Qana'ah
B. Tawaduk
C. Ijtihad
D. Murattal
E. Pasrah

49. Berpikir orisinil, beretos kerja tinggi, berkarya, tidak mudah putusasa, tawakal, dan mohon bantuan kepada Allah, merupakan nilai positif dari sifat....
A. Sabar
B. Kreatif
C. Optimis
D. Inovasi
E. Pesimis

50. Ayat yang mengatakan bahwasanya fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan, terdapat dalam Qs....
A. Al-Baqarah ayat 191
B. An-Nisa ayat 3
C. Al-Baqarah ayat 90
D. An-Naba ayat 5
E. Al-Imron ayat 13

Selanjutnya, untuk dapat mengunduh Soal Ujian Madrasah Akidah Akhlak MA. Silahkan ikuti tautan yang kami sediakan di bawah ini:
Paket #1 Paket #2

Semoga Contoh Soal UM Akidah Akhlak MA dan jawabannya ini bermanfaat, utamanya untuk siswa dan guru kelas 12 madrasah aliyah yang telah akan menyelenggaran Ujian di tahun pelajaran 2022 - 2023.
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.