Skip to main content

Contoh Soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Sunda SD 2023 Kelas 6 ONLINE

Contoh Soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Sunda SD 2023 Kelas 6 ONLINE
Centralpendidikan.com - Pada kesempatan ini kami akan membagikan Contoh Latihan Soal Ujian Sekolah Bahasa Sunda SD Kelas 6 dan Kunci Jawaban Tahun Ajaran 2022/2023 format Pdf dan pengerjaan online. 

Berdasarkan Permendikbud No 43 tahun 2019 menyatakan bahwa keseluruhan proses penilaian di ujian sekolah akan diserahkan kepada lembaga masing - masing. Salah satunya adalah penyusunan Lembar Ujian Sekolah Bahasa Sunda SD.

Jadi naskah bahasa sunda di bawah ini bisa digunakan Bapak/ibu  guru  sebagai bahan pembuatan berdasarkan materi dan kisi - kisi yang telah disusun sebelumnya.

Contoh Soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Sunda SD 2023 Kelas 6 ONLINE

Contoh Soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Sunda SD 2023 Kelas 6 ONLINE

Jumlah Soal US Bahasa Sunda SD dan Kunci Jawaban 2023 adalah 50 butir lebih pilihan ganda. Central Pendidikan menyediakannya dalam dua pengerjaan (online dan pdf) serta diberikan dokumen berbentuk lampiran PDF yang bisa diakses secara gratis.

Bagi adik - adik kelas 6 silahkan menggunakannya untuk keperluan latihan di mata pelajaran bahasa sunda (Mulok / Bahasa Daerah) ini. Agar mendapatkan nilai terbaik. Karena pengikutsertaan dan hasil ujian sekolah Bahasa Sunda digunakan sekolah sebagai syarat penentu kelulusan.

Selamat mengerjakan.,.

File PDF (Lengkap 50 BUTIR) + Prediksi + Jawaban berada dibawah soal berikut ini

1. Wacana dihandap pikeun soal no 1 sd 4!
Baca sing taliti!WawaranDiumumkeun ka balarea,dina wangkid kiwari keur meuweuh virus corona di tatar Jawa Barat malah nepikeun ka sakuliah dunya sarta geus mawa korban.Ku kituna pamarentah provinsi Jawa Barat babarengan jeung Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat umajak kabalarea:1. Gancang bawa ka Puskesmas
atawa ka rumah sakit nu deukeut lamun aya nu gering ngadadak, sesek napas jeung batuk-batuk.2. Jalma- jalma teu meunang kaluar ti imah lantaran bisi katepaan ku virus corona3. Lamun penting kudu kaluar kapaksa kudu make masker pikeun nyegah nepa na virus corona
Bandung, 16 Maret 2020
Dinas Kesehatan Popinsi Jawa Barat

Dumasar kana bacaan di luhur wangkid kiwari keur meuweuh panyakit ....
a. malaria
b. cikungunya
c. virus corona
d. kolera

2. Nu nyieun bewara dina bacaan di luhur ,nyaeta ....
a. Dinas peternakan jeung Gubernur Jawa Barat
b. Dinas Pendidikan jeung kesehatan Propinsi Jawa Barat
c. Dinas Peternakan jeung kesehatan Propinsi Jawa Barat
d. Dinas kesehatan jeung Pamarentah Provinsi Jawa Barat

3. Kudu dibawa kamana lamun aya nu gering panas ngadadak,sesek nafas jeung batuk-batuk....
a. ka Puskesmas/Rumah Sakit
b. ka posyandu
c. ka dinas perternakan
d. ka dinas kesehatan

4. Hal-hal nu ku urang kudu dilaksanakeun sangkan urang salamet teu katepaan virus corona iwalti....
a. Cicing di imah ulah kaluar kanu loba jelema
b. Lamun rek kaluarmah jig we teu kudu di masker
c. Lamun penting kudu kaluar, kapaksa kudu make masker pikeun nyegah nepa na virus corona
d. Lamun aya nu gering ngadadak sesek napas jeung batuk gancang bawa ka rumah sakit

5. Isuk-isuk panon poe tos moncorong barudak ngadon ... di teras imah moe tonggong
a. moyan
b. nyangheuy
c. nangtung
d. cicinn

6. “Pun Bapamah jumeneng keneh nanging ari pun biang mah parantos ngantunkeun!”Nu dimaksud ngantunkeun nya eta ….
a. indit
b. maot
c. angkat
d. miang

7. Dina basa sunda lamun nyarios kudu beres ... ambeh sae kadanguna
a. undak usukna
b. alaang ujurna
c. manjang pondokna
d. jauh deukeutna

8. Kecap dibaledogkeun lamun dirucat enggangna jadi ....
a. di-ba-le-dog-keun
b. dibaledog-keun
c. di-baledog-keun
d. di-baledogkeun

9. Tiap tiap kota ngabogaan sesebutan saperti kota Bandung katelahna kota ...
a. hujan
b. udang
c. peuyeum
d. kembang

10. Karangan anu ngadadarkeun hiji hal disebut ....
a. embaran
b. pedaran
c. keterangan
d. bewara

11. Pasanggiri sarua hartina jeung ....
a. pintonan
b. tontonan
c. latihan
d. perlombaan

12. Pa Lurah nuju ... di aula nerangkeun pentingna Siskamling
a. pidato
b. ngahaleuang
c. ngawih
d. tembang

13. Jalma anu gancang nafsu disebutna ....
a. ipis biwir
b. getas harupateun
c. leutik burih
d. hampang leungeun

14. Ulah kabawa teu puguh paribasana nyaeta ....
a. ukah sakahayang sorangan
b. ulah kamana karep
c. ulah kamana losna
d. ulah kabawa sakaba-kaba

15. Di tatar sunda aya lagu nu ngaranapupuh, Jumlah pupuh kabehna aya ....
a. 15
b. 16
c. 14
d. 17

16. Meungpeung budak keneh Jang sing soson-soson diajar teh ulah.... Kecap nu merenah keur ngeusian titik-titik di luhur nyaeta...
a. daekan
b. rajin
c. parigel
d. ngedul

17. Basa sunda teh aya bahasa lemes, aya bahasa salancar, jeung bahasa kasar. Kalimah anu ngagunakeun bahasa lemes nyaeta ....
a. kuring mah tiisuk can dahar
b. Kuring mah ti enjing can tuang
c. kuring mah ti enjing can neda
d. Abdimah ti enjing teu acan neda


18. Aya rupaprupa kalimah sperti kalimah tanya, kalimah parentah, kalimah ajakan jeung sajabana. Nu kaasup kana kalimah parentah nyaeta ....
a. Jang geura balik!
b. saha ngaran teh?
c. Bapa kuring ngarana Sumarna
d. Pa, abdi ngiring ka kebon!

19. Kusabab disurungkeun ka tukang,manehna ....
a. tiguling
b. tijengkang
c. tijongklok
d. tikusruk

20. Ucing-ucingan kaasup istilah ....
a. kadaharan
b. kainuman
c. kasehatan
d. kaulinan

21. Ari keur ulangan ulah sok ....ka babaturan bisi disangka niron
a. lumah-lemeh
b. luak-lieuk
c. luad- leod
d. luas -leos

22. Ari sugan teh haneut cai teh, na ari suruput the mani nyecep ...pisanKecapnu merenah pikeun ngeusian titik- titik di luhur nyaeta...
a. nereptep
b. tiis
c. molelel
d. panas

23. Keur kelas hiji mah Budi teh sok dijemput ka sakola ku ibuna. dijemput hartina ....
a. dipapagkeun
b. diteang
c. ditanyakeun
d. ditungtun

24. Keur inditna oge Budi mah ka sakola teh sok dijajapkeun ku Bapana . Dijajapkeun hartina ...
a. dipindahkeun
b. dianteurkeun
c. dijurungkeun
d. dipihapekeun

25. Sakanteunan wae meser buku teh sareng patlotna. Sakantenan lemesna tina ....
a. sawareh
b) sakalieun
c. sakalian
d. sakalikeun

26. basa poe ahad kuring mili kakebon waluh jeung Bapa, eta buah waluh teh meni rantuy. Rantuy hartina ....
a. rapang
b. ngagaloler
c. loba
d. ngagarantung

27. “Alhamdulillah wasukurillah. Sagala puji kagungan Alloh SWT, anu parantos masihan kasempetan ka urang sadaya kanggo ngariung di ieu tempat “. Cutatan biantara di luhur kaasup kana....
a. bubuka
b. pamungkas
c. eusi
d. panutup

28. Mung sakitu nu kapihatur.” neda di hapunten tina samudaya kalepatan.Kalimah di luhur kaasup kana kalimah …. tina biantara nyaeta
a. bubuka
b. eusi
c. salam bubuka
d. pamungkas

29. Bawaning ku keuheul, Ibu guru nyeukseukan ka barudak nu balangor.Nyeukseukan sarua hartina jeung....
a. ngingetan
b. molototan
c. nyeuseulan
d. ngelingan

30. Ambeh sehat mah kudu daek olah raga.Ambeh sarua hartina jeung ....
a. alatan
b. alatan
c. supaya
d. lantaran

31. Dina basa sunda loba kecap anu asalna tina basa arab, cina jeung sajabana. Kecap-kecap anu asalna tina basa asing disebut kecap….
a. internet
b. teknologi
c. barang
d. serepan

32. Salah sahiji balukar anu hade tina teknologi informasi pikeun rumaja saperti di handap ieu…
a. kedul diajar
b. jual beuli barang nu dilarang
c. gampang neangan informai keur tugas sakola
d. runtagna akhlak

33. Di handap ieu aya rupa- rupa pakasaban. Nu kaasup kana salah sahiji conto kagiatan wira usaha nyaeta….
a. jadi pagawe nagri
b. Jadi pagaw swalayan
c. Muka Rrstoran
d. Jadi karyawan pabrik

34. Ari jadi budak teh kudu hampang birit ulah beurat birit. Harti beurat birit nyaeta ....
a. teu daek cicing
b. hese dititah
c. daekan
d. teu bisa diuk

35. Biantara teh aya nu make teks aya nu henteu . Biantara anu henteu ngagunakeun teks, sacara dadakan, disebut biantara metode…
a. naskah
b. ekstemporer
c. improptu
d. ngapalkeun

36. Diumumkeun ka balarea,dina wangkid kiwari keur meuweuh panyakit virus corona/covid 19 di tatar Jawa Barat,sarta geus mawa korban.
Jelaskeun harti ku hidep kumaha carana sangkan urang sarerea salamet tina panyakit virus corona!

37. Indonesia teh nagara nu subur makmur,gemah ripah loh jinawi.Alamna indah.Tanahna hejo lembok.Rupaning sumber daya alam nyampak di Indonesia.Kaendahan jeung kabeungharan tanah
Indonesia geus kawentar ka mancanagara.Tuliskeun Ide pokok paragraf diluhur !

38. Tuliskeun harti paribasa, Cikaracak ninggang batu, laun- laun jadi legok !

39. Tuliskeun rangka biantara/pidato!

40. Tuliskeun hal-hal anu kudu diperhatikeun dina ngagalantangkeun biantara
  • Soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Sunda Kelas 6 SD Versi 1 + Jawaban : DOWNLOAD
  • Soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Sunda Kelas 6 SD Versi 2 + Jawaban : DOWNLOAD
Diharapkan Contoh Soal Ujian Sekolah (US) Bahasa Sunda SD 2023 Kelas 6 ONLINE bermanfaat untuk tenaga didik dan siswa sekalian.
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.