Skip to main content

Latihan Soal PTS (Ganjil) Bahasa Sunda Kelas 9 SMP 2022 Terbaru

Latihan Soal PTS (Ganjil) Bahasa Sunda Kelas 9 SMP 2022 Terbaru
Centralpendidikan.com. Halo siswa SMP, melalui artikel ini kami akan membagikan lembar ujian berupa Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 9 Semester 1 (Ganjil) tahun pelajaran 2022/2023 sesuai kisi - kisi Penilaian Tengah Semester yang dibagikan oleh guru di satuan pendidikan masing - masing.

Berkas ini diperlukan siswa SMP sebagai referensi pembelajaran dan persiapan untuk mendapatkan hasil terbaik di PTS Ganjil untuk mata pelajaran Bahasa Sunda Kelas 9. Sedangkan guru dapat mengembangkannya lagi untuk kepentingan penyusunan naskah ujian resmi.

Penilaian Tengah Semester (UTS / PTS) di mata pelajaran Bahasa Sunda Kelas 9 Semester 1 digunakan untuk evaluasi caBahasa Sundaan belajar siswa di pertengahan semester ganjil tersebut, berdasarkan KI KD Kurikulum 2013 Revisi.

Latihan Soal PTS (Ganjil) Bahasa Sunda Kelas 9 SMP 2022 Terbaru

Latihan Soal PTS (Ganjil) Bahasa Sunda Kelas 9 SMP 2022 Terbaru

Berjumlah sebanyak 40 butir lebih yang kami bagikan secara online dan offline, dalam bentuk format dokumen pdf. Terdiri dari dua paket lembar soal PTS Bahasa Sunda Kelas IX Semester 1 yang berasal dari sumber daring dan bisa diunduh serta dipergunakan secara gratis.

Selamat mengerjakan.

#Note : Lampiran file PDF dan Kunci Jawaban di bawah artikel.

1. Titenan sempalan biantara di handap ieu !
Sakedap deui urang bakal mendakan deui kaping 2 Mei teh nyaeta hari Pendidikan Nasional tea. Sakumaha biasana di sakola urang . SMP Sunda Jug ala, tiap taun dina rarag a mieling hari Pendidikan Nasional teh sok ng ayakeun lomba cerdas cermat. Rupina dina taun ieu og e aya tradisi teh bade dihirupkeun deui.
Kumargi kitu, kalayan widi sareng pang aping ti bapa sareng dukung an para KM, dina dinten ieu urang sasareng an nang toskeun panitia cerdas cermat taun 2009. Anu kaleresan kapilih janten panitia pamug i kersa nampi amanat ti sadaya warg a SMP Sunda Jug ala.

Sempalan biantara di luhur teh mang rupakeun ….
A Panutup Biantara
B Eusi Biantara
C Rarang kay Biantara
D Bubuka Biantara

2. Kampung anu masih keneh nyekel tur ng alaksanakeun tali paranti karuhunna disebut kampung ....
A dusun
B buhun
C babakan
D adat

3. Wang un suhunan imah di Kampung Nag a, nyaeta ....
A suhunan capit g unting
B Suhunan jure
C suhunan julang ng apak
D suhunan panjang

4. Kalimah anu eusina ng awawarkeun atawa mere beja ka batur, anu dipiharep meunang responsi anu mang rupa perhatian mang rupakeun harti tina kalimah ....
A pananya
B panyapuk
C wawaran
D parentah

5. Inti carita nu hayang ditepikeun ku pang arang disebut...
A Amanat
B T ema
C Sudut pandang
D Galur

6. Struktur biantara anu bener nyaeta ….
A salam panutup, bubuka jeung eusi
B bubuka, eusi jeung salam panutup
C salam pamuka, mukodimah, jeung eusi
D bubuka, eusi jeung panutup

7. Jalma anu ng alalakon dina carita, sok disebut....
A Jejer
B Palaku
C Latar
D Galur

8. Bubuka biantara eusina mang rupa....
A mamanis basa, muji sukur, jeung ménta pangampura dina cumarita loba kasalahan
B salam jeung muji sukur ka Gusti nu Maha Suci
C medar perkara tawis eusi
D ménta pang ampura tina sag ala rupa hal anu g eus ditepikeun dina waktu biantara

9. Dina biantara perlu dilarapkan T atakrama Basa Sunda. Umpama nyarita di hareupeun anu saluhureun saperti dihreupeun Ibu / Bapa Guru perlu ng ag unakeun ....
A Basa anu bebas, boh kasar boh lemes
B Rag am Basa Hormat / Lemes
C Basa anu kasar
D Rag am Basa Loma

10. Biantara anu naskahna dibaca, biasana disebut biantara ….
A Biantara Resmi
B Ekstemporan
C Impromtu
D Biantara Umum

11. Nu kaasup unsur-unsur intrinsik novel nya eta..
A Tema, nada, rasa, amanat
B Tema, latar, tokoh, g alur, sudut pandang
C Tema, latar, sudut pandang , pang arang
D Tema, dialog , prolog , latar

12. Judul novel Sunda nu mimiti nya éta ...
A Patepung di Bandung
B Paturay T ineung
C Nyi Halimah
D Baruang ka nu Ng arora

13. Kumaha kaayaan imah di kampung Ciptagelar teh?
Kalimah di luhur kaasup kana kalimah ....
A parentah
B panyapuk
C wawaran
D pananya

14. Kampung adat Ciptag elar teh aya na di daerah ....
A kabupaten Cianjur
B kabupaten Sukabumi
C kabupaten Ciamis
D kabupaten Garut

15. Biantara disebut og e ….
A obrolan
B wawang kon
C pag uneman
D pidato

16. Karya sastra caritaan nu caritana leuwih kompleks, palakuna og é rada loba, jeung wang unna buku nya éta ...
A Gug uritan
B Cerpen
C Novel
D Dong éng

17. Di Sunda teh aya istilah-istilah arsitektur, nyaeta ng aran-ng arah bentuk imah. Di handap ieu mang rupakeun istilah arsitektur Sunda, iw al ti ....
A. kuda heuay
B julang ngapak
C parahu kumureb
D bada heuay

18. Hal - hal anu teu kudu diperhatikeun nalika biantara nyaeta ...
A sora
B lentong
C pasemon
D jumlah tamu nu hadir

19. "sakitu anu kapihatur, boh bilih lang kung saur bahé carék, bobo sapanon carang sapakan, hapunten anu diteda".
Eta pedaran mang rupa bag ean tina...biantara.
A Eusi
B Panutup
C paturay tineung
D Bubuka

20. Kampung adat Naga teh ayana di daerah ....
A Banten
B Tasikmalaya
C Sukabumi
D Cirebon

21. Ieu di handap mang rupa wang enan novel ...
A Carita rékaan anu panjang dina wang un basa lancaran
B Carita rékaan anu sing ket dina wangun ugeran
C Carita rékaan anu ng andung unsur pamohalan
D Carita heubeul panjang anung agunakeun patokan pupuh

22. Salah sahiji nu ng abédakeun carpon jeung novél nya éta…
A Palaku dina carpon mah dig ambarkeunna kompléks, dina novél mah basajan
B Carpon mah puisi, novél mah prosa
C Carpon mah g alurna basajan, novél mah galurna loba jeung kompléks
D Carpon mah panjang , novél mah pondok

23. Kampung adat Baduy teh aya na di daerah ....
A Cirebon
B Banten
C Tasikmalaya
D Sukabumi

24. Nu teu kaasup kana unsur latar nyaeta ...
A Suasana
B Waktu
C Sipat
D Tempat

25. Titenan sempalan biatara di handap ieu !
Assalamu’alaikum warohmatullah wabarokatuh
Bapa Wakil Kepala Sakola Bidang Kasiswaan anu simkuring dipikahormat. Para KM ti tiap kelas di SMP Sunda Jug ala
Alhamdulillah rabbil’alamin. puji sareng sukur hayu urang panjatkeun ka Allah. Nu ng awasa ieu alam, salawat sinareng salam mug i dilung surkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad SAW, katut ka para karabatna, sahabatna, sareng urang anu janten umatna.

Sempalan biantara di luhur teh mang rupakeun ….
A Bubuka Biantara
B Eusi Biantara
C Panutup Biantara
D Rarang kay Biantara
  • Download Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 9 Semester 1 v1 (Jawaban), UNDUH
  • Download Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 9 Semester 1 v2 (Jawaban), UNDUH
Terima kasih sudah berkunjung di artikel Latihan Soal PTS (Ganjil) Bahasa Sunda Kelas 9 SMP 2022 Terbaru. Semoga bermanfaat.
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.