Skip to main content

Soal PTS (Ganjil) Bahasa Jawa Kelas 7 SMP 2022 Semester 1

Soal PTS (Ganjil) Bahasa Jawa Kelas 7 SMP 2022 Semester 1
Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 7 SMP Semester 1. Merupakan contoh lembar ujian penilaian tengah semester ganjil tahun pelajaran 2022/2023. Disusun berdasarkan kisi - kisi yang diseleraskan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar (KI KD) dari kemdikbud untuk satuan pendidikan penyelenggara Kurikulum 2013 Revisi.

Ujian Tengah Semester (UTS / PTS) Bahasa Jawa atau Basa Jawa Kelas 7 Semester 1 diselenggarakan di pertengahan semester untuk mengukur capaian kompetensi siswa sesuai SKL (Standar Kompetensi Lulusan) serta melakukan pemantauan dan perbaikan terhadap pembelajaran peserta didik ke depannya.

Persiapan dalam bentuk referensi diperlukan pengajar dan peserta didik untuk mendapatkan hasil PTS Ganjil yang maksimal, khususnya di mata pelajaran Bahasa Jawa Kelas 7 SMP/MTS sebagaimana artikel yang telah kami bagikan.

Soal PTS (Ganjil) Bahasa Jawa Kelas 7 SMP 2022 Semester 1

Soal PTS (Ganjil) Bahasa Jawa Kelas 7 SMP 2022 Semester 1

Contoh Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 7 SMP Semester 1 Kurikulum 2013 Revisi Tahun 2022 centralpendidikan.com bagikan dalam format dokumen pdf yang bisa diunduh melalui berbagai perangkat seperti Smartphone atau Komputer.

Bagi guru, dianjurkan menyesuaikan dengan materi pembelajaran Bahasa Jawa Kelas VII Semester 1 dan pertimbangkan juga format penulisan lembar ujian PTS Ganjil resmi seperti Asesmen atau formal (pilihan ganda, isian, dan uraian).

Selamat mengerjakan.

#Note : Lembar Ujian Pdf dan Kunci Jawabannya, silahkan mengeceknya langsung di bawah artikel.

1. Asma Pak Guru sing ana ing carita ing dhuwur kanthi irah-irahan “Pak Guru” yaiku….
a. Paijo
b. Parjo
c. Nardi
d. Parimin

2. “Dudu Kuwi,” jawabe bapake. “Sebab gratis, ora usah tuku.” Jarene Nardi maneh. Ature Nardi marang bapake supaya bener manut unggah-ungguhe kudu diganti ….
a. “Sebab gratis, ora usah tumbas.”
b. “Sebab gratis, boten sisah mundhut.”
c.”Sebab gratis, boten sisah tumbas.”
d. “Sebab gratis, boten usah tuku.”

3. Teks ing ngisor kalebu….
Pas jam pelajaran teakhir Paryono kang lungguhe ing bangku mburi ngantuk. Sajake mbengi nonton bal tekan esuk mulane karipan. Pak yasin guru matematika lagi nerangake etung-etungan karo diselani ndangu marang siswane. pas kari nentoake hasiling etungan, Pak Yasin ndangu karo mirsani buku daftar hadir "Pira hasile.. mas Paryono?"
Paryono sing lagi ngantuk njenggilak tangi karo ucek-ucek mripat terus thingak-thinguk bingung Pak Yasin mbaleni pandangune "Pira hasile..?" Paryono spontan njawab "Dua satu, Pak! Ingkan menang Barcelona". Bocah sakelas ngguyu kabeh.
a. narasi ekspositoris
b. narasi sugestif
c. persuasi
d. argumentasi

4. Ukara-ukara ing ngisor iki sing nganggo basa krasa alus sing bener yaiku ….
a. Ibu tilem jam sanga ndalu.
b. Bapak kesah saking griya.
c. Simbah kondur saking Jakarta.
d. Bapak nedha lawuh tempe

5. Ukara ing genepana supaya dadi karma alus!“Bapak . . . bilih kula boten dipunparengaken ndherek.”
a. sanjang
b. matur
c. kandha
d. ngendika

6. Wacana utawa teks kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing srajoning prastawa,kang winates ing sajroning wektu diarani ….
a. eksposisi
b. narasi
c. argumentasi
d. persuasi

7. Ukara ing genepana supaya dadi ngoko alus!“Wingi sore Mbah Kakung nembe . . . .Saka Semarang.”
a. mulih
b. bali
c. kondur
d. wangsul

8. “Saobah mingere wong mesthi diweruhi tangga. Sapari polahe wong dimangerteni dening tangga teparo”. Saobah mingere kalebu tembung saroja. Ing ngisor iki kang kalebu tembung saroja yaiku ….
a. dawa cendhake
b. gedhe cilice
c. polah tingkahe
d. murah larange

9. Basa karma alus digunakake kanggo omong-omongan karo wong sing luwih tuwa kanthi tujuan….
a. supaya katon alus disawang wong liya
b. supaya diarani wong pinter
c. kanggo nyenengake wong sing diajak omong-omongan
d.kanggo ngurmati wong sing diajak omong-omongan

10. Ing carita irah-irahan “Pak Guru” sakdurunge dadi PNS, Pak Guru sinambi nyambut gawe dadi ….
a. ojek
b. njait
c. dagang warungan
d. supir angkot

11. Lakon wayang kang ana ing crita Nonton Wayang yaiku ….
a. Anoman Duta
b. Ramayana
c. Mahabaratha
d. laire Gathutkaca

12. Status Gunung Kelud saka siaga dadi awas nalika jam ….
a. sanga luwih limang menit
b. sanga luwih lima las menit
c. sanga luwih sepuluh menit
d. sanga luwih rong puluh menit

13. Desa Kalijajar nanggap wayang saben ….
a. setaun sepisan
b. setaun pindho
c. setaun ping telu
d. setaun ping papat

14. Gunung Kelud ngalami gempa vulkanik nalika…
Gunung Kelud Njeblug Maneh
Nalika surya kapin 13 februari 2014, Gunung Kelud ngalami gempa vulkanik kaping 190. Gempa vulkanik mau luih dahsyat maneh nalika jam rolas nganti wolu las nganti ping patang atus patang puluh loro. nalika jam sanga bengi luwih lima las menit, status Gunung Kelud saka siaga dadi awas, mula ing tlatah iki warga banjur padha ngungsi. Kuran luwih lima kilometer saka kawah Kelud wis disterilke saka kegiyatan manungsa. Kurang luwih jam 10 bengi, kagiyatan manungsa diendheg utawa disterilke kang maune radhius limang kilometer, saiki dadi radhius 10 km. Iku kabeh kanggo keamanan amarga Gunung Kelud wis ngetokake lahar panas lan awu vulkanik.
a. 13 Pebruari 2014
b. 13 Pebruari 2015
c. 12 Pebruari 2014
d. 14 Pebruari 2014

15. Pak Guru Parjo punika lulusan sarjana jurusan ….
a. Matematika
b. Basa Inggris
c. Basa Jawa
d.PPkn

16. Guru lagu lan guru wilanganipun sekar, gambuh inggih menika ….
a. 7r,10r,12i,8h,8n
b. 7u,10u,12i,8u,8o
c. 8u,10u,12i,8u,8o
d. 10u,10u,12i,8u,8o

17. Sekar gambuh iku nduweni watak ….
a. susah
b. galak
c. sembrana
d. grapyak semanak

18. Ing ukara nginggil, tembung surya tegese ….
a. srengenge
b. wulan
c. tanggal
d. dina

19. Kang cinatur polah kang kalantur. Tegesipun ….
a. kang diomongake tindak-tanduk kang becik/apik
b. kang diomongake tindak-tanduk kang nglewati wates
c. kang diomongake omongan kang nglewati wates
d. kang diomongake tindak-tanduk kang ora apik

20. Parjo lungguh ongkang-ongkangan ana lincak karo ngalamun. Sepedha motor kridhitane diparkir ana ngarepe. Helem loro ana jenenge anake, dichentelake kiwa tengen setang. Kanca-kancane lagi wedangan ana warung mburine dheweke. Ora let suwe Nardi nyedhaki Parjo.Paraga kang ana ing cuwilan crita kasebut yaiku ….
a. Parjo lan Paijo
b. Paijo lan Nardi
c. Parjo lan Nardi
d. Parjo lan Kancane

21. Tembung ing tembang ingkang nggadahi teges dipaido/disalahke inggih menika ….
a. katutuh
b. kalantur
c. kadaluwarsa
d. kapatuh

22. Sing mara omahe Pak Parjo lan nawani kanggo nyogok melbu PNS ing crita kanthi irah-irahan “Pak Guru” yaiku ….
a. Nardi
b. Paimin
c. Sartono
d. Tukimin

23. Tegesipun tembung katula-tula katali inggih menika ….
a. tansah oleh kebegjan
b. nglewati wates
c. ora apik
d. tansah cilaka/sengsara

24. Nanging aku nyuwun pirsa bapak. Nyuwun pirsa tegese
a. takon
b. njaluk warah
c. ngajari
d. dikandani

25. Ngendikane bapakku aku kudu sregep sinau. Ngendikane basa ngokone …. kejaba ….
a. kandhane
b. omonge
c. pituture
d. ujare
  • Download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 7 Semester 1,v1 (Utama), UNDUH
  • Download Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 7 Semester 1 v2 (Jawaban), UNDUH
Terima kasih sudah berkunjung di artikel Soal PTS (Ganjil) Bahasa Jawa Kelas 7 SMP 2022 Semester 1. Semoga bermanfaat.
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.