Skip to main content

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas VII Tahun 2022/2023 Semester 2

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas VII Tahun 2022/2023 Semester 2
Centralpendidikan.com - Berikut ini adalah artikel lembar ujian Soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) 2022/2023 di mata pelajaran Bahasa Sunda Kelas VII SMP Semester 2 Kurikulum 2013 Revisi. Ujian tersebut digunakan untuk mengukur capaian kompetensi siswa dan hasilnya akan di evaluasi untuk menentukan kenaikan siswa.

Materi Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 Tahun 2023 dibuat berdasarkan Kisi Kisi dari satuan pendidikan dan MGMP serta diselaraskan dengan KI dan KD mapel terkait. 

Selanjutnya, Peserta didik dapat menggunakan lembar ujian PAT Bahasa Sunda Kelas 7 ini sebagai referensi untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian. Sedangkan bagi guru bisa menyalin sebagian atau seluruh soal untuk melakukan penyusunan naskah asli.

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas VII Tahun 2022/2023 Semester 2

Soal PAT Bahasa Sunda Kelas VII Tahun 2022/2023 Semester 2

Contoh Latihan Soal PAT Bahasa Sunda Kelas VII Semester 2 (Genap) kurtilas ini terdiri lebih dari 50 butir pilihan ganda disertakan kunci jawaban, lampiran PDF, dan paket prediksi yang bisa diunduh secara gratis. 

Selamat mengerjakan..
(Full PDF (+50 butir) dan Kunci Jawaban di akhir artikel)

#Gambaran


1. Nyieun sajak téh témana bisa ngeunaan ....
A Alam
B Pahlawan
C Naon baé
D Cinta

2. "Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyét" ka asup kana dongéng ....
A Jalma biasa
B Sasatoan
C Sasakala
D Sajarah

3. Asupna wangun sajak kana sastra Sunda téh kira-kira taun ....
A 1960-an
B 1940-an
C 1950-an
D 1930-an

4. Prasasti aksara Sunda anu mimiti kapanggih nya éta ....
A Prasasti Sanghyang Tapak
B Prasasti Tugu
C Prasasti Kabantenan
D Prasasti Kawali

5. Éling-éling dulur kabéh, ibadah ulah campoléh, beurang peuting ulah weléh, bisina kaburu paéh.
Disawang tina eusina, pupujian di luhur ka asup ....
A Do'a jeung Tobat ka Pangéran
B Ajaran agama
C Muji ka Gusti Allah
D Pépéling

6. Rarangkén ( ) disebut ....
A Panglayar
B Panghulu
C Pamepet
D Pamaéh

7. Pupujian téh pangaruh tina sastra ....
A Indonesia
B Arab
C Inggris
D Sunda

8. Kecap 'bobotoh' dina aksara Sunda nya éta ....
Jawab : ...

9. Ungkara di luhur dibaca ....
A Gera saré ges peting
B Geura sare geus peuting
C Geura saré geus peuting
D Gera sare geus peuting

10. Rarangkén panyuku gunana pikeun ....
A Ngarobah vokal /a/ jadi /o/
B Ngarobah vokal /a/ jadi /i/
C Ngarobah vokal /a/ jadi /e/
D Ngarobah vokal /a/ jadi /u/

11. Kuring meunang élmu ti sireum
rampak babarengan ngagotong layon baturna
Silih tanya sasalaman lamun patepung
(sempalan sajak 'Guguru ka Sasatoan' karya Rina Héryani)

Maksud élmu ti sireum nu bisa diconto ku manusa nya éta ....
A Kudu sasalaman unggal panggih jeung saha waé
B Kudu kompak, akur jeung sasama, silih tulungan dina hal nu bener
C Kudu kompak néangan kadaharan babarengan
D Kudu ilih tulungan dina hal nu bener jeung hal nu salah

12. Di handap ieu ngaran-ngaran panyajak Sunda, iwal ....
A Ajip Rosidi
B Godi Suwarna
C Ridwan Kamil
D Juniarso Ridwan

13. Geuning maot ngadodoho, boro sok dipoho-poho,
Padalisan ka dua diwangun ku .... engang
A 10
B 9
C 8
D 7

14. Dongéng sasakala nya éta dongéng anu ....
A Aya patalina jeung lalampahan hiji jalma anu ku masarakat dianggap karamat
B Aya patalina jeung kahirupan jalma biasa nu ngandung ajaran agama, moral, atawa kabeneran
C Aya patalina jeung tokoh-tokoh sajarah atawa panempatan nu ngandung sajarah
D Aya patalina jeung asal muasalna hiji tempat, barang, atawa hal séjénna

15. Pupujian sok disebut ogé ....
A Puisi
B Dongéng
C Nadom
D Sajak

16. Dongéng téh ka asup karya balaréa, lantaran ....
A Ngarangna babarengan
B Anu ngarangna lobaan
C Kanyahoan anu ngarangna
D Teu kanyahoan anu ngarangna

17. Pupujian biasa dihaleuangkeun bari ngadagoan ....
A Solat gerhana
B Solat mayit
C Solat Ied
D Solat berjamaah

18. Dongéng "Sasakala Gunung Geulis" nyaritakeun ngeunaan asal-usul ....
A Sasatoan
B Pacaduan
C Tempat
D Hiji barang

19. Maca sajak téh kudu dibarung ku paroman (mimik) anu luyu jeung bagian sajak anu ditepikeun. Upama macakeun bagian sajak anu pikabungaheun, paromanna berarti ....
A Ambek
B Reuwas
C Sedih
D Marahmay

20. Di handap ieu hal-hal anu kudu diperhatikeun dina prakna ngadongéng, iwal ....
A Ngedalkeun kekecapan béntés
B Ngagunakeun sora anu laun
C Wirahma luyu jeug ungkara anu dikedalkeun
D Sikep sawajarna, henteu kaleuleuwihi


Nomor 21-50  di lampiran berikut ini.
  • Soal PAT Bahasa Sunda Kelas VII SMP v1, UNDUH
  • Soal PAT Bahasa Sunda Kelas VII SMP v2, UNDUH
Demikian artikel tentang Soal PAT Bahasa Sunda Kelas VII Tahun 2022/2023 Semester 2. Semoga bermanfaat..
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.