Skip to main content

Contoh Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 K13

Contoh Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 K13
Contoh Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 Kurikulum 2013 sebagaimana kompetensi inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud di kurtilas revisi tahun 2018 sampai dengan tahun pelajaran 2021 - 2022 sekarang.

Kunci jawaban soal pilihan ganda.PTS Bahasa Jawa Kelas 2 semester 2 tercantum langsung di artikel.

Selanjutnya, untuk detail dokumen kami bagikan dalam format pdf dan microsoft word yang dapat diedit demi kepentingan satuan pendidikan dan guru mata pelajaran Bahasa Jawa Kelas 2 sekolah dasar.

Contoh Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 K13

Contoh Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 K13

Contoh latihan soal PTS Bahasa Jawa Kelas 2 semester 2 kurikulum 2013 pada artikel ini diharapkan dapat membantu bapak/ibu guru dalam proses penyusunan lembar ujian.

Kisi - Kisi PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2, Unduh

Simak artikel Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 Kurikulum 2013 selengkapnya sebagai berikut. Tautan file (Dokumen) Lengkap dan pembahasan tersedia di bawah artikel.

K.D. 3.1
1. Wacanen kang pratitis !
Gotong Royong
Gotong royong kuwi nyambut gawe bebarengan.
Bebarengan kuwi tandha guyup rukun.
Yen pegaweyan ditandangi bebarengan bakal cepet rampunge.
Malah hasile uga bisa luwih apik.
Pegaweyan abot uga bisa dadi entheng.
Mula ayo padha kulino gotong royong.
Irah –irahan wacan ing dhuwur yaiku ....
a. Gotong Royong
b. Nyambut Gawe
c. Kerja Bakti
Jawaban : A

2. Gotong royong tegese nyambut gawe ....
a. guyup rukun
b. bebarengan
c. luwih apik
Jawaban : B

3. Kanthi gotong royong pegaweyan abot dadi ....
a. apik
b. rukun
c. entheng
Jawaban : C

4. Bapak ... gotong royong ndandosi mergi.
a. mangkat
b. wangsul
c. tindak
Jawaban : C

5. Yen pegaweyan ditandangi bebarengan bakal ... rampunge.
a. cepet
b. suwe
c. angel
Jawaban : A

6. Ayo ditembangake !
Lebar Nyambut Gawe
Lebar nyambut gawe wis resik awake
Tur seneng akeh kancane
Kari seneng – seneng sakarepe
Pe pe pe seneng seneng sakatoge
Ge ge ge seneng seneng sageleme
Irah – irahan tembang ing dhuwur yaiku ....
a. Lebar Nyambut Gawe
b. Wis Resik Awake
c. Seneng Akeh Kancane
Jawaban : A

7. Tegese tembung lebar yaiku ...
a. amba
b. sadurunge
c. sakuwise
Jawaban : C

8. Bocah - bocah lebar ....
a. mangan
b. dolanan
c. nyambut gawe
Jawaban : C

9. Bibar nyambut damel ... atine.
a. remen
b. sedih
c. bingung
Jawaban : A

10. Ayo padha ... nyambut gawe.
a. sregep
b. males
c. wegah
Jawaban : A

K.D. 3.2
11. Wacanen kang pratitis !
Babat Alas Wanamarta
Pandhawa kuwi cacahe ana lima.
Yudhistira, Werkudara, Harjuno,Nakula, lan Sadewa
Pandhawa gotong royong mbabati Alas Wanamerta
Tujuane arep digawe negara.
Ing alas kuwi akeh dhemite sing padha ngamuk.
Nanging para dhemit bisa dikalahake Pandhawa
Alas Wanamerta dadi resik lan dadi negara Amerta.
Irah – irahan wacan ing dhuwur yaiku ....
a. Babat alas
b. Babat Alas Wanamerta
c. Babat Alas Amerta
Jawaban : B

12. Pandhawa kuwi cacahe ana ....
a. telu
b. papat
c. lima
Jawaban : C

13. Tembung dhemit tegese ....
a. uwong
b. setan
c. kewan
Jawaban : B

14. Pandhawa gotong royong mbabati alas ....
a. Wanamerta
b. Amerta
c. Anumerta
Jawaban : A

15. Pandhawa puniko cacahipun wonten ....
a. tiga
b. sekawan
c. gangsal
Jawaban : C

16. Para dhemit bisa dikalahake Pandhawa kanthi cara ....
a. dhewe-dhewe
b. tulung-tinulung
c. kroyokan
Jawaban : B

17. Alas Wanamerta dadi ... lan dadi negara Amerta.
a. padang
b. resik
c. peteng
Jawaban : B

18. Gambar wayang ing ngisor iki sapa jenenge ?
a. Werkudara
b. Yudhistira
c. Harjuno
Jawaban : A

19. Ing ngisor iki jenenge Pandhawa, kajaba ....
a. Werkudara
b. Nakula
c. Semar
Jawaban : C

20. Urutan jenenge Pandhawa saka sing paling tuwo yaiku ....
a. Nakula, Sadewa, Werkudara, Yudhistira, Harjuno
b. Sadewa, Nakulo, Harjuno, Werkudoro, Yudhistira
c. Yudhistira, Werkudoro, Harjuno, Nakulo, Sadewa
Jawaban : C

II. Isenana ceceg-ceceg ing ngisor iki nganggo tembung utowo ukoro kang bener !
K.D.3.1
21. Diulang-ulungake mesthi enggal rampunge. Tegese tembung enggal yaiku ....
Jawaban : cepet
22. Bubar nyambut gawe awake reged kebak kringet, mulo banjur ....
Jawaban : adus
23. Bubar adus krasa ... ing awak.
Jawaban : seger
24. Anambak samodra nyata enggal paripurna. Tegese tembung paripurna yaiku ....
Jawaban : rampung
25. Mbakyu bakul dhawet, ndika mandheg kula tumbasi. Tembung tumbasi tegese ....
Jawaban : tukoni
K.D.3.2
26. Wacanen kang pratitis !
Alas Wanamerta kuwi minangka kratone lelembut.
Para dhemit padha nesu marang Pandhawa
Werkudara sing mandhegani babat alas diajab patine dening para dhemit
Werkudara dikroyok lan dirangket karo dhemit
Nanging Harjuno lan adhine aweh pitulungan
Werkudara bisa uwal saka bebaya.
Sing mandhegani babat alas yaiku ....
Jawaban : werkudara
27. Tembung mandhegani sing ana ing wacan tegese ....
Jawaban : mimpin
28. Nanging Harjuno lan adhine aweh ....
Jawaban : pitulungan
29. Werkudoro bisa ... saka bebaya.
Jawaban : uwal
30. Pratitisno gambar wayang ing ngisor iki jenenge ....
Jawaban : harjuno

III. Wangsulana kang pratitis !
K.D. 3.1
31. Jaranan jaranan, jarane jaran ....
Tembung kang bener kanggo ukara ing dhuwur yaiku ...
32. Ndoro Bei – numpak – sing
Tatanen tembung tembung ing dhuwur amrih dadi ukoro kang bener !
33. Gaweya ukara nganggo tembung gotong – royong !
K.D. 3.2
34. Sadewa punika kadang Pandhawa ingkang nomer pinten ?
35. Sebutno jenenge Pandhawa saka sing paling tuwo !
  • Contoh Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 K13  - UNDUH
Dengan artikel tentang Contoh Soal & Jawaban PTS Bahasa Jawa Kelas 2 SD Semester 2 K13, Terima kasih atas kunjungannya. Semoga bermanfaat.
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.