Skip to main content

Contoh Soal PAT Bahasa Sunda Kelas IX Tahun 2022 Semester 2, ONLINE

Contoh Soal PAT Bahasa Sunda Kelas IX Tahun 2022 Semester 2, ONLINE
Contoh Soal PAT Bahasa Sunda Kelas IX Tahun 2022 Semester 2 Online - Berikut ini adalah lembar ujian Penilaian Akhir Tahun atau PAT SMP/MTS semester genap di mata pelajaran kelompok B (Muatan Lokal / Bahasa Daerah) Kurikulum 2013 Terbaru disertai Kunci Jawaban.

Materi Penilaian Akhir Tahun Bahasa Sunda diselaraskan berdasarkan Kurtilas / K13 yang telah diselaraskan kepada jenis soal HOTS berbentuk pilihan ganda. 

Selanjutnya, naskah soal PAT SMP Bahasa Sunda Kelas 9 ini dapat Bapak/Ibu guru gunakan untuk referensi dalam penyusunan PAT Bahasa Sunda IX Sekolah Menengah Pertama di jadwal penyelenggaran ujian yang telah ditetapkan.muka terbatas. 

Contoh Soal PAT Bahasa Sunda Kelas IX Tahun 2022 Semester 2, ONLINE

Contoh Soal PAT Bahasa Sunda Kelas IX Tahun 2022 Semester 2, ONLINE

Selamat mengerjakan..
(Full PDF (40 butir) dan Jawaban, di akhir artikel)

Pilihan Ganda (PG)
1. Diukna awewe bari ngalipetkeun dua sukuna, disebut …….
A nagog
B emok
C mando
D sila

2. Hal-hal nu kudu disiapkeun dina ngawawancara biasana sok disingget….
A 5H + 1H
B 5W+1W
C 5H+1H
D 5W+1H

3. Nyarita hareupeun jalma rea nu eusina mangrupa naséhat , anjuran atawa wejangan disebut …..
A hutbah
B ka’bah
C ibadah
D kubah

4. Nu teu kaasup dongéng sasatoan nyaéta…...
A Bango jeung Keuyeup
B Sakadang Kuya jeung Peucang
C Sasakala Situ Bagendit
D Sakadang Monyét Maok Cau

5. Unsur nu aya di saluareun carita nu mangaruhan eusi karangan disebut ogé..
A unsur intrinsik
B informal
C unsur ekstrinsik
D internal

6. Pupuh nu kaasup sekar ageung nyaéta ....
A magatru
B wirangrong
C dangdanggula
D ladrang

7. Dongéng nu eusina mangrupa tuladan pikeun manusa disebut...
A piuntungeun
B pieunteungeun
C pibeuteungeun
D pibuntungeun

8. Milampah kahadéan sok disebut oge….
A mubah
B kubah
C jubah
D ibadah

9. Tékték oge sok diawurkeun dina sawéran, eta ngalambangkeun …
A karaharjaan
B kaharmonisan
C karukunan
D kakayaan

10. Nu teu kaasup ciri-ciri dongéng nyaéta …
A wangunna parondok
B eusina ngandung atikan moral
C sumebarna sacara lisan
D nyaritakeun proses nyieun barang

11. Dina guguritan sok maké pupuh nu jumlahna aya …
A 14
B 17
C 15
D 16

12. Nepikeun pedaran ku cara lisan di hareupeun jalma réa disebut oge….
A biantara
B bewara
C berita
D wawancara

13. Dongéng téh sumebarna ti hiji jalma ka jalma lianna, ti biwir ka biwwir sarta mimiti gelarna dina wangun…
A lisan
B tulisan
C naskah
D prasasti

14. Dongéng nyaéta ……………..
A riwayat hirup hiji jalma
B carita nyata anu dicokot tina kahirupan sapopoé
C carita rékaan anu méré kesan pamohalan tur ukuranana panjang
D carita rékaan anu méré kesan pamohalan tur ukuranana parondok

15. Guru lagu jeung guru wilangan tina pupuh Kinanti nyaéta …
A 8a-8b-8c-8d-8e-8f
B 8u-8i-8a-8i-8a-8i
C 6u-6i-6a-6i-6a-6i
D 8a-8i-8u-8e-8o-8z
  • Contoh Soal PAT Bahasa Sunda Kelas IX SMP v2 (Kunci Jawaban), UNDUH
Demikian artikel tentang Contoh Soal PAT Bahasa Sunda Kelas IX Tahun 2022 Semester 2, ONLINE. Semoga bermanfaat..
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.