Skip to main content

Soal Latihan Ujian Madrasah (UM) Al Quran Hadits MI Tahun 2023

Soal Latihan Ujian Madrasah (UM) Al Quran Hadits MI Tahun 2023
Contoh Soal Latihan Ujian Madrasah UM Al Quran Hadits MI 2023 dan Kunci Jawaban format online dan Pdf. Naskah soal disusun berdasarkan kurikulum agama sesuai KMA No.183. Bapak/ibu guru dilahkan menggunakannya sebagai modal untuk melakukan penyusunan lembar ujian di pelaksanaan UM tahun pelajaran 2022/2023

Selanjutnya bagi siswa dan orang tua bisa diarahkan untuk mempelari sebagai bekal untuk mendapatkan nilai yang baik untuk ujian penentu kelulusan di mata pelajaran Al Quran Hadits tersebut.  

Jumlah keseluruhan yaitu 50 butir pilihan ganda dibagikan dalam bentuk pengerjaan online dan file PDF yang dapat Anda unduh secara gratis. 

Soal Latihan Ujian Madrasah (UM) Al Quran Hadits MI Tahun 2023

Soal Latihan Ujian Madrasah (UM) Al Quran Hadits MI Tahun 2023

Naskah Contoh Soal UM Al Quran Hadits MI dan Kunci Jawaban diambil dari arsip ujian daring dari form google satuan pendidikan daerah kami. Silahkan mencocokkannya terlebih dahulu dengan materi kurikulum 2013 sekarang.

Selamat mengerjakan.

File PDF (Lengkap 50 BUTIR) + Prediksi + Jawaban berada dibawah try out online berikut ini

1. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di …
a. gua maharani
b. gua hira
c. gua tsur
d. gua tursina

2. sanad hadits tentang menyayangi anak yatim adalah . . .
a. Imam Bukhari
b. Imam Muslim
c. Abu Hurairah
d. Sahl bin Saad

3. نﯾد ﻲﻟو مﻛﻧﯾد مﻛﻟ ...... artinya .......
a. “Dan aku pernah menjadi penyembah
b. “Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah,”
c. “Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.”
d. “Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.”

4. Al Quran diturunkan berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril A.S selama .... tahun .... bulan ..... hari
a. 22, 2, 22
b. 22, 2, 222
c. 222, 222,22
d. 222, 22, 2

5. Al Quran terdiri dari .... Juz .... Surat ... ayat
a. 30, 114, 6236
b. 30, 114, 6566
c. 30, 114, 6666
d. 30, 114, 6326

6. Jumlah ayat dari surat Al Qadr adalah ...
a. 3 ayat
b. 5 ayat
c. 4 ayat
d. 8 ayat

7. Kandungan surat Al-Kafirun ayat kedua adalah . . . .
a. tidak akan ikut-ikutan menjalankan ibadah agama orang lain
b. penegasan hanya menyembah kepada Allah
c. Tuhan orang ka r Quraisy adalah Latta dan Uzza
d. dalam masalah agama tidak boleh dicampuradukkan

8. 1. Ayat ke-6 surat al-‘Alaq berbunyi…
a. ﻰﮭﻧﯾ يذﻟا تﯾرا
b. ﻰﻧﻐﺗﺳا هءار نا
c. ﻰﻐطﯾﻟ نﺎﺳﻧﻻا نا ﻼﻛ
d. ﻰﻌﺟرﻟا كﺑر ﻰﻟا نا

9. dalam surah al Qadr terdapat ayat yang menjelaskan bahwa malam kemuliaan itu lebih baik daripada seribu bulan, yaitu ayat ....
a. 5
b. 2
c. 4
d. 3

10. 1. Ayat ke-6 surat al-‘Alaq berbunyi…
a. ﻰﻐطﯾﻟ نﺎﺳﻧﻻا نا ﻼﻛ
b. ﻰﻌﺟرﻟا كﺑر ﻰﻟا نا
c. ﻰﻧﻐﺗﺳا هءار نا
d. ﻰﮭﻧﯾ يذﻟا تﯾرا

11. Lafal yang terdapat hukum bacaan mad iwad adalah ....
a. ﺎﺣﺑﺿ تﺎﯾدﺎﻌﻟاو
b. ﺢﺗﻔﻟاو ﷲ رﺻﻧ ءﺎﺟ اذإ
c. مﯾﺣﺟﻟا نورﺗﻟ
d. رﺳﺧ ﻲﻔﻟ نﺎﺳﻧﻹا نإ

12. Yang termasuk perbuatan syirik adalah ....
a. takabur
b. sombong
c. menyukutukan Allah
d. lalai dalam shalat

13. Al Quran dibagi menjadi 2 bagian surat yakni ...... dan......
a. Makkiyah dan Madaniyah
b. Jeddah dan Madaniyah
c. Jeddah dan Makkiyah
d. Makkiyah dan Jeddah

14. Ayat kedua dari surat Al Bayyinah adalah . . . .
a. ةرﮭطﻣ ﺎﻔﺣﺻ اوﻠﺗﯨ ﷲ نﻣ ل وﺳ ر
b. رﮭﻧﻻا ﺎﮭﺗﺣﺗ نﻣ يرﺟﺗ ندﻋ تﻧﺟ مﮭﺑر دﻧﻋ مھؤ ازﺟ
c. كﻟ اذ ﮫﺑ ر ﻲﺷﺧ نﻣﻟ
d. ﺔﻣﯾﻗ بﺗﻛ ﺎﮭﯾﻓ

15. Salah satu pelajaran yang bisa diambil dari turunnya surat at-Takatsur adalah . . . .
a. harus mensyukuri nikmat Allah
b. jangan bermegah-megah sehingga lupa kepada Allah
c. larangan mencampuradukkan ibadah dengan agama lain
d. orang yang mendustakan agama yaitu orang yang melalaikan shalat

16. Surat al-‘Alaq terdiri...ayat
a. 16
b. 17
c. 19
d. 18

17. Perhatikan ayat di bawah ini!مﻟ مأ مﮭﺗرذﻧأء مﮭﯾﻠﻋ ءاوﺳ اورﻔﻛ نﯾذﻟا نإ نوﻧﻣؤﯾ ﻻ مھ رذﻧﺗ
Pada ayat di atas jumlah izhar syafawi sebanyak . . . buah.
a. 5
b. 4
c. 3
d. 6

18. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah ....
a. sunnah mu'akkad
b. fardhu ‘ain
c. fardhu kifayah
d. mubah

19. Surat Ad Dhuha ayat 6 menunjukkan salah satu masa lalu Nabi Muhammad SAW yaitu sebagai...
a. Fakir miskin
b. Anak pandai
c. Seorang yatim
d. Penggembala


20. Surah Al-Ma’un terdiri dari . . . ayat.
a. 8
b. 7.
c. 5
d. 6

21. ”Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu
Dia melindungimu”. Adalah terjemah dari ....
a. ىوﺂﻓ ﺎﻣﯾﺗﯾ كدﺟﯾ مﻟأ
b. ىدﮭﻓ ﻻﺂﺿ كدﺟوو
c. رﮭﻘﺗ ﻼﻓ مﯾﺗﯾﻟا ﺎﻣﺄﻓ
d. ﻰﻧﻏﺄﻓ ﻼﺋﺎﻋ كدﺟوو

22. ﺎﺟاوﻓا ﷲ نﯾد ﻰﻓ نوﻠﺧدﯾ سﺎﻧﻟا تﯾارو Terjemahan yang tepat untuk ayat disamping adalah ...
a. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan,
b. maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Sungguh, Dia Maha Penerima tobat.
c. dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah

23. Seorang anak yang ayah dan ibunya telah meninggal sebelum ia dewasa disebut ....
a. yatim piatu
b. yatim
c. piatu
d. fakir

24. Siapakah nabi yang mendapatkan mukzijat Al Quran ?
a. Nabi Musa A.S
b. Nabi Adam A.S
c. Nabi Muhammad SAW
d. Nabi Ibrahim A.S

25. Ayat Ke dua Surat Al ka run adalah .....
a. مﺗدﺑﻋ ﺎﻣ دﺑﺎﻋ ﺎﻧأ ﻻو
b. دﺑﻋأ ﺎﻣ نودﺑﺎﻋ مﺗﻧأ ﻻو
c. نودﺑﻌﺗ ﺎﻣ دﺑﻋأ ﻻ
d. نﯾد ﻲﻟو مﻛﻧﯾد مﻛﻟ

26. Surah ad Dhuha ayat, menunjukkan salah satu masa lalu nabi Muhammad saw. sebagai ....
a. penggembala
b. fakir miskin
c. anak yang bingung
d. anak yatim

27. 1. Ayat kelima surat Al Bayyinah berbunyi . . . .
a. نﯾدﻟا ﮫﻟ نﯾﺻﻠﺧﻣ ﷲ دﺑﻌﯾﻟ ﻻا ؤرﻣا ﺎﻣؤ
b. ﻲﻠﻗ ﺔﻧﯾﺑﻟا مﮭﺗءﺎﺟ ﺎﻣ دﻌﺑ نﻣ ﻻا ب ﺎﺗﻛﻟا وﺗ وا نﯾذﻟا قرﻔﺗ ﺎﻣو
c. ﺎﺧ مﻧﮭﺟ ر ﺎﻧ ﻲﻓ نﯾﻛرﺷﻣﻟا و بﺗﻛﻟا لھا نﻣ اورﻔﻛ نﯾذﻟا نا ﮫﯾﻓ نﯾدﻟ
d. ﻻ هرﮭطﻣ ﺎﻔﺣﺻ اوﻠﺗﯨ ﷲ نﻣ ل وﺳ ر

28. ٤ : ﺔﻧﯾﺑﻟا)ﻲﻠﻗ ﺔﻧﯾﺑﻟا مﮭﺗءﺎﺟ ﺎﻣ دﻌﺑ نﻣ ﻻا ب ﺎﺗﻛﻟا وﺗ وا نﯾذﻟا قرﻔﺗ ﺎﻣو) Lafal yang tepat untuk melengkapi lanjutan ayat tersebut adalah . . . .
a. نﯾدﻟا ﮫﻟ نﯾﺻﻠﺧﻣ ﷲ دﺑﻌﯾﻟ ﻻا ؤرﻣا ﺎﻣ
b. ﺔﯾ رﺑﻟا رﺷ مھ كﺋﻟوا
c. ﺎﺧ مﻧﮭﺟ ر ﺎﻧ ﻲﻓ نﯾﻛرﺷﻣﻟا و بﺗﻛﻟا لھا نﻣ اورﻔﻛ نﯾذﻟا نا ﮫﯾﻓ نﯾدﻟ
d. ﻻ ةرﮭطﻣ ﺎﻔﺣﺻ اوﻠﺗﯨ ﷲ نﻣ ل وﺳ ر

29. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. adalah surah al alaq ayat ...
a. 1 - 5
b. 1- 6
c. 1 - 3
d. 1 - 4

30. Yang diregangkan Rasulullah dalam hadis tentang menyayangi anak yatim adalah ....
a. kedua jarinya
b. kedua tangannya
c. telunjuk dan jari tengah
d. telunjuk dan ibu jari

31. Agama Islam memperbolehkan bekerjasama dengan pemeluk agama lain, tetapi tidak dalam hal ....
a. ibadah dan budaya
b. seni dan budaya
c. akidah dan syari’ah
d. akidah dan ibadah

32. Apa maksud diturunkannya surah Al-Kafirun
a. Untuk menolak usulan-usulan dari kaum ka r qurais yang mengajak nabi Ibrahim dan umat nya untuk menyembah berhala-berhala selama 1 tahun dan tahun berikutnya
b. Untuk ajakan bergotong royong bersama dalam maksiat
c. Untuk menolak usulan-usulan dari kaum ka r qurais yang mengajak nabi Muhammad SAW dan umat islam untuk menyembah berhala-berhala selama 1 tahun dan tahun berikutnya
d. Untuk Setuju usulan-usulan dari kaum ka r qurais yang mengajak nabi Muhammad SAW dan umat islam untuk menyembah berhala-berhala selama 1 tahun dan tahun berikutnya

33. Surah Al-Ma’un diturunkan setelah surah . . . .
a. Al Falaq
b. At-Takasur.
c. Al Ikhlas
d. An nas

34. ﺎﺑاوﺗ نﺎﻛ ﮫﻧا ؕ هرﻔﻐﺗﺳاو كﺑر دﻣﺣﺑ ﺢﺑﺳﻓ isi kandungan ayat di samping adalah ...
a. perintah untuk bertasbih dan beramal shaleh
b. perintah untuk bertasbih dan bertaubat
c. perintah untuk bertaubat dan salat
d. perintah untuk melaksanakan zakat dan salat

35. نوﻣﻠﻌﺗ فوﺳ ﻼﻛ مﺛ untuk terjemah ayat di atas adalah . . .
a. dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui
b. niscaya kamu akan melihat neraka jahim
c. sampai kamu masuk ke dalam kubur
d. bermegah-megahan telah melalaikan kamu

36. Orang yang mendustakan agama sebagaimana yang di jelaskan dalam surah Al-Ma’un ada . . .
a. 3
b. 1
c. 4
d. 2

37. surah al alaq termasuk surah ....
a. arofah
b. madaniah
c. makiyah
d. madinah

38. Jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba maka disebut . . . .
a. izhar syafawi
b. ikhfa syafawi
c. idgom mutamasilain
d. idgom mimi

39. نﯾﻛﺳﻣﻟا مﺎﻌط ﻰﻠﻋ ضﺣﯾ ﻻو Artinya . . .
a. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya
b. dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin
c. orang-orang yang berbuat riya
d. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat

40. Surah Al-Kafirun di turunkan setelah surah . . . .
a. Al falaq
b. An Naas
c. Al Ikhlas
d. Al-Ma’un.

41. Di antara sebab turunnya surat Ad Dhuha adalah ucapan orang ka r kepada Nabi Muhammad SAW yaitu
a. Muhammad telah ditinggalkan Tuhannya
b. Muhammad telah ditinggalkan sahabatnya
c. Muhammad btekah ditinggalkan keluarganya
d. Muhammad telah ditinggalkan istrinya

42. Surah Al-Kafirun di turunkan di kota . . . .
a. Mesir
b. Yaman
c. Madinah
d. Mekah

43. Terjemah ayat ke-7 surat ad-Duha adalah ….
a. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan
b. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang
c. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungi(mu)
d. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk

44. ﻰﺣضﻟاو Hukum bacaan lafal bergaris bawah adalah ....
a. idgham syamsiyah
b. idzhar qomariyah
c. mad asli
d. syiddah

45. نودﺑﻌﺗ ﺎﻣ دﺑﻋأ ﻻ Terjemahan untuk ayat tersebut adalah . . . .
a. untukmu agamamu dan untukkulah agamaku
b. katakanlah: "Hai orang-orang Kafir"
c. aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah
d. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah

46. Cara membaca huruf mim pada hukum ikhfa syafawi adalah . . . .
a. membunyikan huruf secara samar- samar antara yang jelas dan berdengung
b. menyuarakan huruf mim rangkap dengan dengungan tidak sempurna
c. membunyikan huruf secara jelas dan terang tanpa berdengung
d. menyuarakan huruf mim rangkap dengan dengungan yang sempurna

47. نوھﺎﺳ مﮭﺗﻼﺻ نﻋ مھ نﯾذﻟا untuk terjemahan ayat tersebut adalah . . . .
a. itulah orang yang menghardik anak yatim
b. dan enggan (menolong dengan) barang berguna
c. maka kecelekaanlah bagi orang-orang yang shalat
d. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya

48. رﮭﻧﺗ ﻼﻓ لﺋﺎﺳﻟا ﺎﻣاو Arti lafal yang bergaris bawah adalah ....
a. menghardiknya
b. orang yang meminta-minta
c. membentaknya
d. sewenang-wenang

49. Terjemah surah Al-Ma’un ayat 1 yaitu . . . .
a. Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?”
b. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat,
c. Itulah orang yang menghardik anak yatim,”
d. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya,”

50. ىوﺂﻓ ﺎﻣﯾﺗﯾ كدﺞﯾ مﻟأ Lafal bergaris bawah terdapat hukum bacaan ....
a. idgham bighunnah
b. ikhfa’ syafawi
c. idzhar syafawi
d. idzhar qomariyah
  • Soal Ujian Madrasah (UM) Al Quran Hadits MI Versi 1 (Utama) : DOWNLOAD
  • Soal Ujian Madrasah (UM) Al Quran Hadits MI Versi 2 (Prediksi): DOWNLOAD
Diharapkan Latihan Soal Ujian Madrasah (UM) Al Quran Hadits MI 2023 (KMA 183) Bermanfaat untuk tenaga didik dan siswa sekalian.
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.