Skip to main content

Contoh Soal PAS Ilmu Hadits Kelas 11 MA 2023/2024 dan Kunci Jawaban

Contoh Soal PAS Ilmu Hadits Kelas 11 MA 2023/2024 dan Kunci Jawaban
Centralpendidikan.com akan membagikan Contoh Soal PAS Ilmu Hadits Kelas 11 MA 2023/2024 dan Kunci Jawaban dengan tujuan untuk melengkapi referensi model soal bagi bapak/ibu guru di jurusan keagamaan madrasah aliyah. 

Bagi siswa pun naskah Ujian ini dapat digunakan untuk pembelajaran menjelang hari pelaksanaan.

Soal PAS Ilmu Hadits kelas 11 semester 1 kami bagikan dalam dua kategori lampiran PDF (disertai kunci jawaban dan tanpa jawaban). Dikarenakan memang sulit sekali menemukan naskah ini di pencarian google yang valid itulah alasan kami ingin melengkapi perangkat PAS untuk jenjang pendidikan MA dari naungan Kemenag.

Keseluruhan materi disesuaikan berdasarkan kurikulum 2013 revisi dan juga KMA No 183 tahun 2019. 

Contoh Soal PAS Ilmu Hadits Kelas 11 MA 2023/2024 dan Kunci Jawaban

Contoh Soal PAS Ilmu Hadits Kelas 11 MA dan Kunci Jawaban

Naskah latihan "PAS Ilmu Hadits Kelas 11 Semester 1" kami cocokkan dan buat sesuai dengan apa yang diujikan saat Penilaian Daring tahun sebelumnya. Guru pengajar dapat mencocokkannya terlebih dahulu agar lebih yakin apabila ingin mempelajarinya.

File PDF + Jawaban kami letakkan di bawah soal berikut ini

Selamat mengerjakan..

1.
A. Rowi Hadis
B. Rijalul Hadis
C. Ilmu Hadis
D. Sanad
E. Matan

2. Ilmu yang perpungsi untuk mempelajari sandaran hadis adalah ilmu …
A. Hadis
B. Rijalul Hadis
C. Matan
D. Sanad
E. Rowi

3. Latar belakang lahirnya ilmu rijalul hadis adalah …
A. Sedikit sekali sahabat yang hafal Hadis
B. bi melarang menuliskan Hadis ketika masa turunnya Al-Qur’an
C. Tidak seluruh Hadis tertulis pada jaman Nabi
D. Banyak persoalan yang tidak terjawab dalam Al-Qur’an
E. Hadis lebih rinci dalam menjawab permas’alahan hidup

4. Hadis yang di riwayatkan ternyata bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebi siqoh adalah pengertian dari …
A. Al-kazibu
B. Al-mutahammu bil kadzibi
C. Al-mukhalafatu siqoh
D. al-bid’ah
E. al-jahalah

5. Seorang perawi yang sering mengalami kesalahan dalam meriwayatkan hadis, tetapi kesalahan itu tidak fatal disebut …..
A. Al-kazibu
B. Al-muruah
C. Al-mukhalafatu siqoh
D. Su’ul hifzi
E. Al-jahalah

6. Menjaga harga diri dengan cara berakhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela adalah pengertian dari …
A. Al-kazibu
B. Al-muruah
C. Al-mukhalafatu siqoh
D. Su’ul hifzi
E. Al-jahalah

7. Orang-orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya, baik ia mengetahui atau tidak, disebut …
A. Al-kazibu
B. Al-muruah
C. Al-musnid
D. Su’ul hifzi
E. Al-jahalah

8. Orang yang mengetahui seluruh hadis yang pernah diriwayatkan, baik dari segi sanad maupun matan, jarh (tercela), ta’dil (terpuji), dan sejarahnya disebut …
A. Al-hakim
B. Al-muruah
C. Al-mukhalafati siqah
D. Su’ul hifzi
E. Al-jahalah

9. Adil, dabit dan bisa menjaga muruah adalah syarat ….
A. Matan Hadis
B. Sanad Hadis
C. Rowi Hadis
D. Rijalul Hadis
E. Ilmu Hadis

10. Orang yang meghafal 100.000 hadis disebuat …
A. Al-Hakim
B. Taalibul Hadis
C. Al-Muhaddis
D. Al-Musnid
E. Al-hafidz

11. Orang yang meghafal 300.000 hadis lebih beserta sanadnya, disebuat …
A. Al-Hafidz
B. Al-Musnid
C. Al-Muhaddis
D. Al-Hakim
E. Taalibul Hadis

12. Kumpulan suatu kaum yang hidup dalam suatu masa yang memiliki kesamaan dalam umur dan sanad, yakni pengambilan hadis dari para guru, adalah pengertian dari …
A. Rawi
B. Ijma
C. Tabaqah
D. Sanad
E. Rijalul Hadis

13. Kumpulan Orang Islam yang bertemu dengan sahabat Nabi dan meninggal dalam beragama Islam disebut …
A. Tabaqah Sahabat
B. Tabaqoh Tabiin
C. Tabaqah At-baut tabiin
D. Tabaqah Muhadisin
E. Tabaqah Mujahidin

14.
A. Ilmu Al-Jarh
B. Ilmu At-Ta’dil
C. Ilmu Al-Jarh wa Ta’dil
D. Ilmu Ruwat
E. Ilmu Hadis

15. Sejarah para periwayat hadis dari generasi sahabat Nabi sampai generasi makharijul hadis sudah tidak dijumpai lagi secara fisik, karena mereka telah meninggal dunia, ini adalah salah satu sejarah munculnya ilmu ….
a. Ilmu Hadis
b. Ilmu Ruwat
c. Ilmu Al-Jarh wa Ta’dil
d. Ilmu At-Ta’dil
e. Ilmu Al-Jarh

16. Adil, dabit, tidak panatik adalah syarat …
a. Al-Jarh
b. At-Ta’dil
c. Al-Jarh wa Ta-dil
d. Al- musnid
e. Al-Ruwah

17. Jujur dan bersih dalam penilaian adalah salah satu metode dalam melakukan …..
a. At-Ta’dil
b. Al-Bayyaan
c. Al-Jarh
d. Ar-Ruwah
e. Al-Jarh wa Ta’dil

18. Kitab Al-Jarh wa At-Ta’dil karya Imam Al-Bukhari (194-256H) yang memuat 12.305 periwayat hadis adalah kitab ….
a. Al-Jarh wa At-Ta’dil
b. At-Tarikh Al-Kabir
c. As-Siqot
d. Tarikh Asma As-siqat Min Man Nuqila anhu al’ilm
e. Ma’rifatul Rijal

19. Menggunakan lafal-lafal yang dekat dengan sifat adil, tapi menunjukan kelemahannya adalah …
a. فلان منكر الحديث
b. مطرح الحديث
c. ضعيف الحديث
d. فلا ن متهم بالحديث
e. اوضع النا س

20. Karya Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi (240-327) merupakan salah satu kitab Jarh wa Ta’dil dari ulama mutaqoddimin yang memuat 18.050 periwayat hadis, kitab ini adalah …
a. Lisan al-Mizan
b. At-Tarikh al-kabir
c. Al-jarhu wa ta’dilu
d. Ad-duafa wa al-matrukin
e. Al-Kamil fi duafaar-rijal

21. Karya Ibnu Hajar Al-Asqolani yang disusun berdasarkan urutan huruf mu’jam yang dimulai dari nama asli, nama kauniyah, kemudian periwayat yang mubham yang terbagi menjadi tiga pasal, nama kitab tersebut adalah …
a. Lisan al-Mizan
b. Al-Tarikh Al-Kabir
c. Al-Jarhu wa Ta’dil
d. Ad-Duafa wa al-Matrukin
e. Al-Kamil fi Duafa Ar-Rijal

22. Ma’rifatu Rijal adalah salah satu kitab al-jarhu wa ta’dil yang pertama kali sampai kepada kita, kitab tersebut disusun oleh …
a. Imam An-Nasa’i
b. Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad bin Usman Az-Zahabi
c. Ibnu Hajar al-Asqalani
d. Yahya bin Ma’in
e. Imam al-Bukhari

23. Motif kritik pemberitaan hadis bercorak konfirmasi klarifikasi dan upaya memperoleh testimony yang target akhirnya validitas keterpercayaan berita, kritik bermotif konfirmasi maksudnya adalah …
a. Upaya menjaga hadis
b. Upaya menjaga kebenaran dan sanad
c. Upaya menjaga kebenaran dan keabsahan matan
d. Upaya menjaga kebenaran dan keabsahan perawi
e. Upaya menjaga kebenaran dan keabsahan berita

24.
a. Marfu
b. Mauquf
c. ahad
d. mutawatir
e. Maqtu

25. Hadits yang diriwayatkan oleh banyak orang, tidakmungkin sepakat bohong, terjadinya di setiap tingkatan sanad, dinamakan hadits…
a. Hadits Masyhur
b. Hadits Aziz
c. Hadits Garib
d. Hadits Mutawatir
e. Hadits Ahad

26. Hadis yang susunan lafalnya berbeda-beda antara periwayat yang satu dengan yang lain, tetapi prinsip ma’nanya sama adalah pengertian dari hadis mutawatir …..
a. Mutawatir Lafzi
b. Mutawatir Amali
c. Mutawatir Manawi
d. Mutawatir Haqiqi
e. Mutawatir idhofi

27. Kitab Hadis Mutawatir Karya Syekh Jalaluddin as-Suyuti adalah
a. Nazmu Al-Mutanasirah min Al-Hadis Al-Mutawatirah
b. Al-Kamil fi Duafa Ar-Rijal
c. Al-Jarhu wa At-Ta’dil
d. Ad-Duafa wa Al-Matrukin
e. Al-Azhar Al-Mutanasirah fi Al-Akbar Al-Mutawatiroh

28. Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang pada tiap thabaqahnya dinamakan hadis …
a. Mutawatir
b. Daif
c. Hasan
d. Ahad
e. Sahih

29. Kedudukan hadis ahad dalam penetapan hukum Islam adalah …
a. Sejajar dengan hadis sohih
b. Sejajar dengan hadis hasan
c. Dibawah hadis Mutawatir
d. Sejajar dengan hadis mutawatir
e. Dibawah hadis Hasan

30. Hadis Mutawatir menghasilkan ilmu qat’i sedangkan hadis ahad menghasilkan ilmu zanni yang artinya …
a. Pengetahuan yang sifatnya mubah
b. Pengetahuan yang sifatnya boleh di abaikan karena belum tentu dari Rasulallah saw
c. Pengetahuan yang pasti datangnya dari Rasulallah saw
d. Pengetahuan yang sifatnya harus segera dilaksanakan
e. Pengetahuan yang sifatnya dugaan bahwa hadis itu sumbernya dari Rasulallah saw

31.
a. Hadist Sahih
b. Hadits Hasan
c. Hadits Da’if
d. Hadits Mutawatir
e. Hadits Ahad

32. Kedudukan hadis sahih mutawatir adalah ….
a. Sepadan dengan hadis mutawatir Ahad
b. Sebagai sunber ajaran agama Islam atau sebagai hujjah
c. Sebagai pelengkap ajaran agama Islam
d. Sepadan dengan Al-Qur’an
e. Dibawah ajaran Al-Qur’an

33. Apabila ada hadis yang sebenarnya tidak sahih, tetapi naik derajat menjadi sahih karena ada hadis lain yang menguatkannya disebut …
a. Hadis sahih limislihi
b. Hadis sahih bilafzihi
c. Hadis sahih bigairihi
d. Hadis sahih ligairihi
e. Hadis sahih lizatihi

34.
a. Disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim
b. Tidak disepakati oleh Imam Bukhari dan muslim
c. Terdapat dalam kitab Imam Bukhari dan Muslim
d. Tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tetapi oleh yang lainnya
e. Terdapat dalam kitab selain Imam Bukhari dan Muslim

35.
a. Hadits Da’if
b. Hadist Sahih
c. Hadits Ahad
d. Hadits Mutawatir
e. Hadits Hasan

36. Hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh rijal hadis yang adil, tetapi kurang sempurna ke dabitannya, tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh rijal yang lebih siqah, serta tidak ada cacat yang samar yang meyebabkan turunnya derajat hadis, adalah pengertian hadis …
a. Hadis Hasan
b. Hadis Hasan Li Zatihi
c. Hadis Hasan Li Gairihi
d. Hadis daif
e. Hadis Daif li Zatihi

37. Hadis yang kedudukannya dibawah hadis sahih ligairihi adalah hadis ….
a. Hadis Muttasil
b. Hadis Musalsal
c. Hadis Hasan Li Gairihi
d. Hadis Hasan Li Zatihi
e. Hadis Hasan

38.
a. Hadis Ali
b. Hadis Musnad
c. Hadis Da’if
d. Hadis Sahih
e. Hadis Nazil

39. Sanad yang tidak bersambung, matan hadis yang bertentangan dengan rijal al-hadis yang lebih siqah, adalah sebab-sebab ….
a. Hadis sahih bisa dijadikan hujjah
b. Hadis da’if tidak bisa dijadikan hujjah
c. Hadis hasan tidak bis dijadikan hujjah
d. Hadis hasan bisa dijadikan hujjah
e. Hadis da’if bisa dijadikan hujjah

40. Seorang tabi’in yang meriwayatkan hadis langsung dari nabi adalah hadis da’if, karena tabiin tidak pernah bertemu dengan Nabi, hadis yang seperti ini dinamakan hadis da’if …
a. Matruk
b. Maudu
c. Mursal Khafi
d. Mursal Sahabi
e. Mursal Tabi’i

41.
adalah definisi Hadits …..
a. Hadits Musnad
b. Hadits Musalsal
c. Hadits Muttasil
d. Hadits Ali
e. Hadits Nazil

42. Hadits yang bersambung sanadnya dari yang menceritakan sampai pada akhir sanad sampai kepada Rasulallah saw, adalah definisi hadits ….
a. Nazil
b. Ali
c. Muttasil
d. Musalsal
e. Musnad

43. Hadits yang sanadnya terdapat redaksi “dari” dinamakan hadits …..
a. Muan’an
b. Muttasil
c. Musnad
d. Muttasil
e. Nazil

44. Hadits yang rawi-rawinya atau jalan meriwayatkannya berturut-turut atas suatu keadaan, hadis ini dinamakan …..
a. Hadis Musalsal
b. Hadis Muttasil
c. Hadis Musnad
d. Hadis Marfu
e. Hadis Mauquf

45.
a. Hadis Muttasil
b. Hadis Muan-an
c. Hadis Musalsal
d. Hadis Nazil
e. Hadis Ali

46.
a. Hadis Ali
b. Hadis Nazil
c. Hadis Sahih
d. Hadis Hasan
e. Hadis Musnad

47.
a. Maqtu
b. Marfu
c. Mauquf
d. Qudsi
e. Sahih

48. Hadits Marfu adalah …..
a. Hadis yang sandaran sanadnya kepada Allah swt
b. Hadits yang sandaran sanadnya kepada Nabi Muhammad saw
c. Hadis yang sandaran sanadnya kepada Sahabat Nabi saw
d. Hadis yang sandaran sanadnya kepada Tabi’in
e. Hadis yang sandaran sanadnya kepada Tabi’ut Tabiin

49.
a. Mauquf fi’li
b. Marfu Fi’li
c. Mauquf Qauli
d. Marfu Qauli
e. Maqtu Qauli

50.
a. Hadis Maqtu
b. Hadis maqtu Fi’li
c. Hadis Magtu Kauli
d. Hadis Maqtu Taqriri
e. Hadis maqtu sam’i

  • PAS Ilmu Hadits Kelas 11 MA v1 : DOWNLOAD
  • PAS Ilmu Hadits Kelas 11 MA + Kunci Jawaban v2 : DOWNLOAD
Diharapkan artikel Contoh Soal PAS Ilmu Hadits Kelas 11 MA 2023/2024 dan Kunci Jawaban bermanfaat untuk pengunjung sekalian.
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.