Skip to main content

Latihan Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 9 Semester 1 2023/2024 PDF ONLINE

Latihan Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 9 Semester 1 2023/2024 PDF ONLINE
Latihan Soal PAS Bahasa Jawa kelas 9 - Sebagai bentuk apresiasi terhadap penyelenggaraan ujian Penilaian Akhir Semester (PAS) Bahasa Jawa (Mulok) jenjang satuan pendidikan SMP/MTs tahun pelajaran 2023/2024.  

Keseluruhan soal adalah 30 lengkap dalam pemformatan pilihan ganda, isian, dan uraian ditambah bentuk menjodohkan serta pilihan ganda kompleks. 

Guru bahasa jawa bisa menjadikannya sebagai bahan dalam pembuatan naskah asli soal PAS Kelas 9 semester 1, dan siswa sebagai latihan yang bisa dikerjakan dari rumah secara daring di lama blog kami.

Latihan Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 9 Semester 1 2023/2024 PDF ONLINE

Latihan Soal PAS Bahasa Jawa Kelas 9 Semester 1

I. Pilihlah jawaban yang benar dengan menyilang A, B, C atau D.

1. Rayine Rahwana kang awujud satriya lan bebela Ramawijaya arane ….
A. Gunawan Wibisana 
B. Sarpakenaka 
C. Kumbakarna
D. Pragota

2. Sedulure Rahwana kang awwujud denawa nanging duwe watak becik yaiku ….
A. Gunawan Wibisana 
B. Sarpakenaka 
C. Kumbakarna
D. Pragota

3. Rahwana raja ing ….
A. Dwarawati 
B. Alengka 
C. Amarta
D. Hastinapura

4. Anoman kapikut banjur diparingi ukuman ….
A. Pati 
B. Dikunjara 
C. Obong
D. Nyuwita

5. Anoman awujud rewanda seta. Rewanda seta tegese ….
A. Kethek ireng 
B. Kethek ijo 
C. Kethek abang
D. Kethek putih

6. Sing nganggit Serat Wulangreh iku asmane ….
A. PB IV 
B. PB V 
C. PB VI 
D. PB VII

7. Pakubuwana iku pujangga saka kraton ….
A. Yogyakarta 
B. Cirebon 
C. Surakarta
D. Demak

8. Para pujangga anggone paring tepa tuladha kejaba kanthi langsung uga lantaran ….
A. Tindak-tanduk 
B. Sesorah 
C. Tulisan/karangan
D. Pituduh

9. Wujude Serat Wulangreh arupa tembang ….
A. Gedhe 
B. Tengahan 
C. Kekawin
D. Macapat

10. Wewarah kang katulis ing Serat Wulangreh gunane kanggo menehi … marang wong akeh.
A. Pangerten 
B. Wewarah 
C. Pengaruh
D. Panuntun

11. Sawise tekan Kadilangu lenga jamas banjur kaaturake sesepuh Kadilangu saperlu kanggo njamasi pusaka tinggalane Kanjeng Sunan Kalijaga.
Tembung-tembung ing ngisor iki kang ora nunggal teges karo tembung njamasi yaiku ….
A. Ngumbah 
B. Ngresiki 
C. Ngramasi
D. Ngasah

12. Sawise tekan Kadilangu lenga jamas banjur kaaturake sesepuh Kadilangu seperlu kanggo njamasi pusaka tinggalane Kanjeng Sunan Kalijaga, yaiku Kotang Ontokusuma lan ….
A. Keris Nagasasra Sabuk Inten
B. Keris Kyai Crubuk
C. Keris Kyai Setan Kober
D. Tombak Kyai Pleret

13. Sunan Kalijaga anggone nyiarake agama Islam ing Tanah Jawa migunakake sarana ….
A. Wayang 
B. Film 
C. Dhakwah
D. Konser

Tandailah dengan centang (√) pada jawaban yang benar (jawaban boleh lebih dari satu) untuk soal nomor 14, 15, 16

14. Ing ngisor iki paraga-paraga ing crita Anoman Duta yaiku ….
Sri Rama 
Gathotk Kaca 
Dewi Sinta 
Anoman

15. Kang kalebu jinising tembang macapat yaiku ….
🗌Dhandhanggula
🗌Mijil 
🗌Durma 
🗌Jaranan

16. Wong Jawa iku duwe werna-wernane upacara adat. Ing ngisor iki kalebu upacara adat Jawa yaiku …
🗌Mitoni
🗌Puputan 
🗌Tedhak 
🗌Siti Ngaben

Lingkarilah pernyataan benar atau salah pada soal no 17 dan 18 berdasarkan Pertanyaan berikut ini!

17. Ing crita wayang Anoman Duta kang diutus Prabu Rama goleki Dewi Sinta yaiku Anoman. Anoman iku salaj sijine kethek kang diarani kethek putih. 
[Benar/Salah]

18. Tembang Dhandhanggula duweni guru gatra 10 larik. 
[Benar/Salah]

Tandailah dengan centang (√) pada jawaban yang benar (jawaban boleh lebih dari satu) untuk soal no 19 – 20

19. Anoman pinangka dutaning Prabu Rama kangge mangertosi kawontenanipun Dewi Sinta ingkang dipun dusta Rahwana. Rewanda Seta kasebat nglajengaken lampah dateng alengka. Kethek Putih menika lajeng mlebet dateng Taman Argo Soka.


20. Budaya Jawa iku salah sijine kabudayan kang diduweni dening bangsa Indonesia. Sajroning tradisi duweni nilai-nilai luhur kang dadi ciri khas masyarakat Jawa.


II. Isilah titik-titik berikut ini dengan jawaban singkat!

21. Buku babone crita wayang iku ana 2 yaiku …. lan ….
22. Anoman diutus Prabu Rama goleki ….
23. Tibaning aksara swara ing pungkasaning gatra diarani ….
24. Pakubuwana IV iku salah sawijining pujangga saka kraton ….
25. Tembang Ilir-ilir iku tembang dolanan anggitane ….

III. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar!

26. Aranana paraga-paraga ing crita wayang Anoman Duta kang duweni watak protagonis!
27. Aranana paraga ing crita Anoman Duta kang duweni watak antagonis!
28. Sebutna pathokane tembang macapat Dhandhanggula!
29. Apa tujuan upacara adat iku kudu dilestarikake?
30. Sebutna jinise tembang macapat 5 wae!

Soal PDF : DOWNLOAD

Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.