Skip to main content

Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 7 Semester 1 Tahun 2023/2024 ONLINE

Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 7 Semester 1 Tahun 2023/2024 ONLINE
Centralpendidikan.com | Berikut ini adalah Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 7 Semester 1 Tahun Pelajaran 2023/2024 ONLINE sebagai contoh soal dalam pembuatan naskah asli soal PAS (Penilaian Akhir Semester) SMP di mata pelajaran Bahasa Daerah (Bahasa Jawa) mendatang.

Berjumlah 50 butir soal pilihan ganda yang bisa kamu pelajari secara online di artikel kami.

Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 7 Semester 1 Tahun 2023/2024 ONLINE

Soal PAS Bahasa Jawa SMP Kelas 7 Semester 1

1 Wacan kanggo pitakon nomer 1-6

Tedhak Siten

Tedhak Siten iku budaya Jawa kanggo bayi sing umure kira-kita pitu utawa wolung sasi sing kawentar minangka adicara mandap siti. Tidak Siten asale saka tembung “tedhak” tegese mudhun lan siten asale saka tembung “siti” sing tegese lemah. Budaya iku minangka kanggo penghormatan bumi panggonan bayi mulai bisa madekake sukune ing lemah.

Adicara Tedhak Siten dimulai saka bayi ngidak tetel arupa pitung warna yaiku, abang, putih, ireng, kuning, biru, jingga, lan ungu. Tetel iku digawe simbol kauripan kanggo bayi. Dene werna-werni mujudake gambaran dalan urip sing kudu diliwati bayi besuk. Sawise iku, bayi banjur mundah anda sing digawe saka tebu. Miturut basane tebu dijupuk saka tembung “anteping kalbu” sing maknane supaya bayi duweni rasa manteb ing ati.

Sawise iku bayi dilebokake kurungan pitik sing njerone wis ana barang-barang sing arep dipilih, kayata cincin, duwit, buku, pensil, bal, kaca, lan liyan-liyane. Barang sing dipilih gambarake kasenengan lan mangsane bayi besuk. Sawise iku ibuke nyebarake beras kuning sing dipercaya bisa dadi panjaga kaselametan urip. Terakhir, bayi disiram karo banyu sing dicampuri kembang setaman banjur diklambeni karo klambi anyar kang renane ana pitu.

Tedhak Siten uga mujudake pangarep supaya bayi dadi wong kang prayoga.Upacara adat Tedhak Siten isih terus dilestarekake kanggo ngurmati leluhur lan nguri-uri budaya Jawa.

Adicara Tedhak Siten dienggo bayi sing umure ....
A. 7-8 sasi
B. 7-9 sasi 
C. 8-9 sasi
D. 9-10 sasi
2 Miturut wacan Tedhak Siten, tebu asala saka tembung ....
A. anteping suku
B. anteping prabu 
C. anteping kalbu
D. anteping krungu

3 Manut wacan Tedhak Siten, siten asale saka tembung “siti” sing tegese ....
A. warna
B. mudhun 
C. lemah
D. watak

4 Sing ora kalebu urutan adicara Tedhak Siten yaiku ....
A. mlaku ing tetel 7 warna
B. banting kendhi nganti pecah 
C. dilebokake kurungan pitik
D. munggah ing tangga sing digawe saka tebu

5 wacan “Tedhak Siten” kalebu jenise teks ....
A. cerkak
B. geguritan 
C. hasil observasi
D. tanggapan deskriptif

6 Struktur tegese ing wacan “Tedhak Siten” ana ing pada ....
A. 1 lan 2
B. 2 lan 3 
C. 3 lan 4
D. 4 lan 1

7 Teks tanggapan deskripsi yaiku jenise teks kang isine ....
A. nggambarake sawijining obyek bisa panggonan utawa wewujudan liyane kanthi sapa kang maca kaya-kaya ngerti dhewe obyek kang digambarake ana ing jroning wewacan.
B. nggambarake kaendahan alam sing bisa didelok lan dirasakake saengga sapa wae sing maca lan bisa ngrasakake gambaran sing diceritakake.
C. nyritakake kedadena-kedadean sing dilakoni tokoh mulai lahir nganthi seda.
D. nyritakake kedadeyan kanthi wektu utawa kedaden kang runtut saka wiwitan ngati pungkasan.

8 Tembung sing nggunakake “ater-ater tripurusa” uga kalebu tembun andhahan. Kang kalebu salah sawijine tembung andhahan sing wis ole hater-ater tripurusa yaiku …
A. Wis padhang jingglang mbakku isih turu. 
B. Aku lungguh kursi ngarep dhewe.
C. Kamar Anggraini katon resik banget.
D. Bukuku digawa adik menyang sekolahe.

9 Wacanen tembung-tembung iki!
1. Regina “nanduri” bibit pelem ing pekarangane.
2. Ibuku “ngamuk-ngamuk” amarga piringe pecah.
3. Bapak “nekani” upacara panghargyan Hari Pahlawan ing sekolahe adikku.
4. “Tulisane” bapakku ora bisa diwaca amarga semrawut.

Tembung-tembung kang kelebu wuwuhan (imbuhan) ater-ater “n” lan panambang-i ana ing ukara nomer ....
A. 1 lan 2
B. 1 lan 3 
C. 2 lan 3
D. 2 lan 4

10 Pak Guru ndongeng fabel kanthi lucu banget, mula para murid padha ….

Tembung dwilingga salin swara kang trep kanggo njangkepi ukara kasebut, yaiku ....
A. Ngguyu-Ngguyu
B. Cekikikan 
C. Gegojekan
D. Ngguya-Ngguyu

11 Salah sawijine tuladha rimbag rangkep dwiwasana, yaiku ....
A. tolah-toleh
B. sesepuh 
C. mbededeg
D. bola-boli

12 Salah sawijine tuladha saka tembung ing ngisor iki kang oleh ater-ater tripurusa, yaiku ....
A. Bocah-bocah padha latihan “nari” ing aula sekolah.
B. Jajan “Nagasari” dipundhut Ibu kabeh.
C. Wara-waranipun “katulis” ing mading sekolah.
D. Gethuk “digawe” saka pohong.

13 Wacanen kang titi kanggo pitakonan nomer 13-16!
Indrojoyo Kusumonegoro miyos ing Purbalingga, 8 Mei 1958. Dheweke sawijine pendhagel legendharis ing Indonesia.Dheweke uga sawijine aktor kawakan saka grup lawak “Warkop DKI”sing kawentar ing Indonesia nalikane taun 1980-1990.

Indro nduweni gagasan-gagasan kreatif jroning nggarap film-film sing wis dibintangi. Film-film kang kawentar kasebut antara liyane: Mana Tahan (1979), Untukmu Indonesiaku (1980), lan Setan Kredit (1982). Nanging, nalika taun 1997, Indro kelangan pasangane yaiku Kasino Hadiwibowo. Tahun 2001 Indro uga kelangan maneh kanca pasangane yaiku Wahyu Sardono.Senajan iku, Indro pancet nglakoni panguripane saben dina kanthi kebak semangat lan seneng nglipur wong liya karo lelucone.

Sumber: Gagrag Anyar Basa Jawa kelas VII

Tokoh kang dicritakake ing wacan kasebut yaiku... 
A. Kasino Handiwibowo kancane Indro
B. Sedane Wahyu Sardono ninggalne grup lawak 
C. Kanca-kancane Indro kang apik maine ing film 
D. Indrojoyo pendhagel legendharis

14 Kang bisa dadi tuladha ing watake Indro yaiku....
A. nduweni semangat sing gedhi lan seneng nglipur wong liya
B. ora sedhih senajan wis ditinggal karo loro kancane ing grup “Warkop DKI”
C. kudu bisa main film yen nglakoni urip
D. Kudu usaha lan tabah

15 Indrojoyo Kusumonegoro miyos ing Purbalingga, 8 Mei 1958. Tegese miyos, yaiku ….
A. seda
B. asale 
C. lair
D. lunga

16 Film-film kang kawentar kasebut antara liyane ... Tembung kawentar, ngemu teges ....
A. terkenal
B. paling sugih 
C. duwe karep
D. sederhana

17 Wacanen kanggo pitakon 17-19!
Muhammad Ridhuan Arema
Muhammad Ridhuanmiyosing Singapura, 6 Mei 1984. DhewekesaikidadipemainsakaArema Malang. Dhewekemiwitikarirdadi pemain bal-balan wektu dheweke gabung karo klub saka Singapura YOUNG LIONS ing LIGA SINGAPURA taun 2003. Ridhuan dadi pemain kang mumpuni amarga dheweke bisa manggon dadi pemain bertahan gelandang lan nyerang. Nalika taun 2009, dheweke gabung karo Arema Indonesia. ing Arema dheweke bisa nyatet prestasi mimpin klaseman Liga Super Indonesia. Ridhuan uga dadi pilar penting ing jero pertahanane gelar juara ASEAN 2007. Senajan prestasine bal-balan akeh, nanging Ridhuan tetep dadi wong kang andhap ashor.

Sumber: Bahan Ajar Basa Jawa kelas VII

Wacan kasebut, kalebu jenis ing teks....
A. cerkak
B. otobiografi 
C.Profil tokoh
D. tanggapan deskriptif

18 Pesen apa kang bisa dijupuk saka wacan kasebut ....
A. Kawentar ing panguripan
B. Andhap asor marang liyan 
C. watakora gampang nyerah
D. Gagah prakosa nglawan pacoban

19 Keistimewaane tokoh kang dipaparake ing teks kasebut yaiku....
A. Ridhuan gabung karo Arema Indonesia nalika taun 2009.
B. Ridhuan ora gampang nyerah lan terus nglatih bakate kang diduweni. 
C. Ridhuan pemain Arema kang miyos ing Singapura
D. Ridhuan dadi pilar penting ing jero pertahanane gelar juara ASEAN 2007.

20 Teks profil tokoh yaiku jenise teks kang nyitakake ....
A. asal usul, riwayat, lan wekasane tokoh awit lahir nganthi seda 
B. anugrah saka perjuangane tokoh mulai saka lahir nganthi seda 
C. kasenengane tokoh mulai saka lahir nganthi seda
D. bageyan-bageyan sing penting kang dilakonon tokoh

21 Sing kalebu tokoh ing jagading kabudayan lan kesenian yaiku ....
A. Lionel Messi
B. Sujewo Tejo 
C. B.J Habiebie
D. R.A Kartini

22 
Asal usul tokoh kalebu ing perangan .... 
A. titikan 
B. pambuka 
C. suroso
D. panutup

23 Dokter Soetomo miyos ing Nganjuk tanggal 30 Juli 1888.Nalika cilik ramalan ibune, paring asma Soebroto.

Miturut struktur teks profil tokoh, petikan teks kasebut kelebu perangan ....
A. deskripsi umum
B. panutup 
C. pambuka
D. prastawa

24 Obama unggul ing poling nasional jroning sawetara dina kanthi pamilih poling mrediksi kemenangane, ing pamilihan pisanan ing partai Dhemokrat Nwe Hampshire.

Miturut struktur teks profil tokoh, petikan teks kasebut kelebu perangan .... 
A. deskripsi bagian
B. pambuka 
C. penutup
D. isi/surasa

25 Gatekke tembung-tembung ing ngisor iki!
1) Nyapu-nyapu 5) Tura-turu
2) Tolah-toleh 6) Bebungah
3) Sesepuh 7) Mesam-mesem
4) Cengegesan 8) Ndhepipis

Tembung-tembung kasebut kang kalebu karangkep dwilingga salin swara ana ing nomer ....
A. 1, 2, 3
B. 2, 4, 6 
C. 2, 5, 7
D. 6, 7, 8

26 Tembung “nandur” yen diudhal manut linggane yaiku ....
A. {n-} + tandur
B. {n-} + andu 
C. {n-} + nandu + {-r}
D. {n-} + tandur + {-i}

27 Wacanen kang titi, kanggo pitakon nomer 27 lan 28!
Raden Gathutkaca satriyatama ing Pringgandani, putrane Werkudara karo Dewi Arimbi. Gathutkaca kondang satriya otot kawat balung wesi, sungsum gegala, bisa mabur tanpa elar, lan turu kepenak ing angkasa. Gathutkaca satriya kang cukat trengginas yen perang tandinge kaya sikatan nyamber walang, sekti mandraguna, duweni aji naranataka paringane Resi Seta.

…. Lan turu kepenak ing angkasa. Dasanama saka tembung angkasa, yaiku....
A. bantala
B. graha 
C. antariksa
D. tirta

28 Karaktere Gathutkaca kang bisa diteladani ing panguripan saben dina, yaiku....
A. Cukat trengginas nalika nindakake pakaryan sabendina
B. Sabar nalika nemahi prakara
C. Seneng nalika oleh rejeki
D. Wani marang samubarang kang ala

29 Pandhawa lan Kurawa iku sedulur tunggal simbah ananging sifate kang beda bisa nuwuhake perang Baratayudha, kang pungkasane dimenangake Pandhawa.

Lakon Pandhawa lan Kurawa sajroning pewayangan kasebut kalebu crita ....
A. Bathara Wisnu
B. Satriya Utama 
C. Mahabarata
D. Ramayana
30 Wacanen kang titi, kanggo pitakon nomer 30 lan 31!
Nalika Dewi Sinta, Sri Rama lan Lesmana lagi ngenggar-enggar penggalih dumadakan Sinta pirsa kidang kencana, banjur nyuwun ingkang garwa Prabu Rama kang uga banjur tindak arep nyekel kidang kencana mau. Nalika kidang kepanah, kena njerit, swarane keprungu saka papane Dewi Sinta. Saka pamirenge Sang Dewi, iku dikira panjerite garwane Dewi Sinta banjur ngendika marang marang ingkang rayi supaya mitulungi kang raka.

Crita wayang ing dhuwur kalebu crita ....
A. Mahabarata
B. Ramayana 
C. Arjuna sasra
D. Baratayudha

31 Nalika Dewi Sinta, Sri Rama lan Lesmana lagi ngenggar-enggar penggalih dumadakan Sinta pirsa kidang kencana.
Tegese tembung kencana yaiku ....
A. emas
B. kreta 
C. putih
D. kewan
32 Sing ora kalebu paraga Pandawa Lima yaiku ....
A. Puntadewa
B. Werkudara 
C. Janaka
D. Duryudana

33 Sing diarani pesen utawa amanat jroning crita wayang yaiku ....
A. Pawulang lan pitutur luhur ing sajrone crita wayang
B. Perangan kang nerangake papan, wektu lan swasana
C. Urut-urutane lakon kang dicritakake ing sajroning crita
D. Para paraga kang dicritakake jroning crita wayang

34 Perangan jroning crita wayang kang nerangake babagan papan, wektu, lan swasana ing sajrone crita diarani ....
A. tema
B. alur 
C. paraga
D. setting

35 Jejer/pambuka (orientasi) ing sruktur teks crita wayang iku isine ....
A. Paraga ing crita ngalami prakara kang ruwet lan dumadi pasulayan
B. Tetepungan karo para paraga ing crita, watak-wantu, lan latar crita
C. Prang tandhing ing antarane paraga lan uga diarani intine crita wayang
D. Karuwetan kang dialami paraga utama wiwit ana pangudhare prakara

36 Sing ora kalebu struktur teks crita wayang yaiku ....
A. Jejer/ pambuka
B. pasulayan 
C. Pangudhare prakara
D. titikane

37 Jejer kowe dadi panjenengan
1. Ater-ater lan panambang dikramakake
2. Jejer iku dadi dalem, kawula
3. Jejer kowe dadi sampeyan/sliramu
4. Ater-ater lan panambang tetep ngoko
5. Ukurane saka tembung ngoko lan krama alus

Sing kalebu ciri-cirine basa Jawa Ngoko alus yaiku .....
A. 1,2,3
B. 1,5,6 
C. 2,4,6
D. 4,5,6

38 Ibu : “Le, kowe wis mangan apa durung?”(1)
Bayu : “Sampun, Bu. Kula nembe nedha.” (2)
Ibu : “Panjenengan apa yawis dhahar, Pak? Yen durung dhahar, gek tak siapne.” (3)
Bapak : “Wis, Bu, bareng karo Bayumau. (4)

Saka pacelathon kasebut, kang nganggo basa ngoko alus, katulis ing nomer .... 
A. 1
B. 2 
C. 3
D. 4

39 “Aku ora ngerti kowe wis mangan apa durung”
Yen diganti basa “krama lugu” dadi ....
A. aku ora ngerti panjenengan wis nedha apa durung
B. kula mboten ngertos sampeyan sampun nedha napa dereng
C. aku ora ngerti sampean wis dhahar apa dereng
D. aku mboten semerap sampeyan wis mangan apa durung

40 Pamilihe tembung sing trep mentes lan mantesi ing teks lagu kreasi diarani .....
A. Wirama/lagu
B. Pesen/amanat 
C. diksi 
D. amanat

41 PADHANG BULAN
Yo prakanca dolanan ing njaba
Padhang mbulan padhange kaya rina
Rembulane kang ngawe-awe
Ngelingake aja turu sore-sore

Lagu “Padhang Mbulan” iku kalebu lelagon kreasi anyar awujud ....
A. tembang dolanan
B. lenggam campursari 
C. tembang macapat
D. esuk jago kluruk

42 Lagu “Padhang Mbulan” nyeritakake kahanan
....
A. wengi padhang bulan 
B. sore sepi mampring 
C. awan mendhung
D. esuk jago kluruk

43 Kidang talun
Mangan Kacang Talun
Mil Kecemil, mil kecemil
................................

Lirik kang bener kanggo ngowahi lelagon kasebut yaiku ....
A. Maju perang wani mati
B. Gedenge meh podho gunung 
C. Aja ngetok, ana kandhang wae
D. Si Kidang mangan lembayung

44 Yo kanca ing gisik gembira
Alerap-alerap banyune segara
Angliyak numpak prau layar

Dasanamane tembung “banyu” ing perangan lagu kasebut yaiku ....
A. bayu
B. tirta 
C. agni
D. bantala

45 Wacanen kanggo pitakon 45-47!
Aja Dipleroki
Mas, mas, mas aja dipleroki 
Mas, mas, mas aja dipoyoki 
Karepku njaluk diesemi
Tingkah lakumu kudu ngerti cara
Aja ditinggal kapribaden ketimuran
Mengko gek keri ing jaman
Mbok yo sing eling dik
Eling bab apa mas
Iku budaya
Pancen bener kandhamu

Lelagon ing dhuwur kalebu lelagon ....
A. dolanan
B. macapat 
C. kreasi anyar
D. parikan

46 Tingkah laku kang bener iku kudune ....
A. Ngerti cara lan ora ninggal adat ketimuran
B. Eling ing jaman supaya ora ketinggalan 
C. Ninggal kapribaden ketimuran
D. Eling marang budaya

47 Kang dadi pesen amanat ing lelagon ndhuwur yaiku ....
A. Para mudha aja ninggal kapribaden lan budaya ketimuran
B. Para mudha aja nganti keri ing jaman modern iki
C. Para mudha kudu tansah seneng ngadhepi jaman
D. Para mudha aja ninggalake tata cara lan budaya jaman saiki

48 Manut sejarahe tari remo nyritakake sawijing satriya kang gagah prakosa maju glanggang payudan. Tembang “gagah prakosa” kalebu tembung .....
A. camboran
B. entar 
C. sanepa
D. saroja

49 1. Kaiket dening guru gatra
2. Ora kaiket dening guru gatra
3. Kairing piranti musik modheren
4. Kaiket dening guru wilangan
5. Bebas lan duweni pesan moral

Perangan kang dadi cirine lelagon kreasi anyar yaiku ....
A. 1,2, lan 3
B. 2,3, lan 4 
C. 2,3, lan 5
D. 1,2, lan 4

50 Ing ngisor iki kang ora kalebu unsur-unsur intrinsik ing lagu kreasi yaiku ....
A. tema
B. pesen/amanat 
C. diksi
D. paraga/penokohan
Ki Hajar Dewantara : “Ing Ngarsa Sung Tuladha Ing Madya Mangun Karsa Tut Wuri Handayani”,- Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat dan di belakang memberikan kekuatan.